MENU

dr TRENCZEK-ZAJĄC Anita

Anita Trenczek-Zając uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, w 2010. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z właściwościami fizykochemicznymi, fotokatalitycznymi oraz fotoelektrochemicznymi nanomateriałów półprzewodnikowych. Jest współautorem 26 publikacji naukowych, w tym 19 posiadających wskaźnik „Impact factor”.