Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego e-pisma
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA (AEZ)

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Wydawca e-pisma AEZ: INFOTECH Zbigniew Kwiatkowski, ul. Łużycka 17/5, 80-809 Gdańsk, NIP: 583-200-169-84
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży wysyłkowej, publikacji naukowo-technicznych, dokonywanej ze strony internetowej e-pisma AEZ www.epismo-aez.pl,
 • Sprzedaż internetowa (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.epismo-aez.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na recenzowane publikacje naukowo techniczne (Publikacje);
 • Publikacje – recenzowane artykuły naukowo techniczne prezentowane na stronie www.epismo-aez.pl;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży publikacji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a Wydawcą e-pisma AEZ , zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Plik PDF – Plik elektroniczny, w którym zawarty jest treść publikacji możliwa do odczytania, za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
 • Urządzenie Elektroniczne – Urządzenie służce m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).
 • Operator płatności – instytucje płatnicze w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175 ze zm.), z którą współpracuje Administrator
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę publikacji.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.epismo-aez.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Strona sklepu, działająca pod adresem www.epismo-aez.pl, prowadzona jest przez Wydawcę.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
• zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
• warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
• zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Komputer typu PC
– komputer z procesorem porównywalnym z Intel Pentium III 500 MHZ lub nowszym – łącze internetowe – 128 kbs lub szybsze – przeglądarka internetowa: zalecamy Mozilla Firefox (platforma poprawnie pracuje z programem MS EDGE ver. 10 lub nowszej, Google Chrome 2, Opera 10, Safari 4);
b) Komputer typu MAC- procesor Po®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy
z procesorem Power PC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;
W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydawca e-pisma AEZ zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które naruszają prawo oraz zasady dobrych obyczajów.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.epismo-aez.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna i nieodpłatna. Klient może złożyć zamówienie
bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie Sklepu
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który dokonał rejestracji i założył w Sklepie internetowym konto Użytkownika ma możliwość po zalogowaniu się do konta:
• dostępu do wszystkich dokonanych zamówień;
• samodzielnej edycji swoich danych dotyczących rejestracji Użytkownika w panelu „Edycja danych”;
• samodzielnego wprowadzenia i edycji danych dotyczących dokumentów księgowych w panelu
„Dane do faktury”
• samodzielnej zmiany swojego hasła dostępu do Sklepu internetowego;
• sprawdzenia statusu swojego zamówienia;
• usunięcia swojego konta.
4. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji Klienta wymaga wprowadzenia danych Użytkownika
lub adresu e-mail – a oraz hasła dostępu następnie potwierdzenia wprowadzonych danych.
5. Klient dokonując rejestracji zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. W przypadku dokonania rejestracji, Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w osobom trzecim.
6. Wydawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
• podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
• dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wydawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wydawcy.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Wydawca podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Wydawcy,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
• Klient po zakupie uzyskuje publikację w zapisie PDF dla własnych celów, bez prawa jej powielania
i rozpowszechniania.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.epismo-aez.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianej Publikacji przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Publikacji. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. Tytuł wybranych Publikacji, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o publikacjach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wydawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Opłacenie Zamówienia przez Klienta powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionej Publikacji, poprzez link wysłany na adres e-mail Klienta.
W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera), względnie w sytuacjach, Plik PDF może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia Zamówienia.
Sprzedaż Produktu Cyfrowego umożliwia korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek osobisty Klienta. Sprzedaż Pliku PDF nie oznacza przeniesienia praw, ani udzielenia licencji do utworów, ani innych wkładów zawartych w danym Pliku PDF. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie,
a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku PDF wymaga zgody Wydawcy jako właściciela praw.
2. Faktura elektroniczna zostanie wysłana do klienta na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Klient zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem,
za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
• przelew elektroniczny;
• obciążenie karty płatniczej Użytkownika z listy akceptowanych przez Operatora Płatności;
• przelew typu „BLIK”.
• przelew tradycyjnym

2. W momencie Opłacenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Wydawcą a Klientem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy występuje do momentu dokonania wpłaty należności.
2. Klient składając zamówienie na publikację w PDF jako produkt cyfrowy niezapisany na nośniku materialnym wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (dalej jako „Ustawa”), a w szczególności do Umów Sprzedaży Produktu Cyfrowego niezapisanego na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta w momencie dokonania zapłaty. W tym samym momencie klient otrzymuje link do Publikacji.

VIII. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

1. Wydawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby.
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z działaniem Sklepu.
6. Wydawcę zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Dane osobowe – RODO

1. Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Sklepu internetowego, czy to na potrzeby realizacji zamówienia czy rejestracji Klienta są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), oraz przepisów prawa polskiego rangi ustawowej i aktów wykonawczych do tych przepisów regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych i ich ochrony, w tym także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800),
w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.
2. Wydawca w celu rejestracji Klienta i założenia jego konta w Sklepie internetowym przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta Użytkownika, jeżeli Klient chce składać zamówienia poprzez założone konto Użytkownika. Na przetwarzanie tych danych Klient wyraża zgodę przed przystąpieniem do rejestracji Klienta.
3. W celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia Wydawca przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, NIP, telefon. Dane te są przetwarzane w celu realizacji
przez Wydawcę złożonego zamówienia i zawartej w jego konsekwencji umowy. Przetwarzanie tych danych osobowych nie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażenia zgody przez Użytkownika i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego publikacji.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasady cofnięcia wyrażonej zgody oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, określone zostały w „Polityce prywatności”, zmieszczonej na stronie internetowej www.epismo-aez.pl

X. Postanowienia końcowe

1. Klient nie może bez pisemnej zgody Wydawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży na osobę trzecią.
2. Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.