MENU

prof. dr hab. inż. NOWAK Władysław

Autor (prof. Władysław Nowak) od ponad dwudziestu lat prowadzi badania dotyczące pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii wód geotermalnych do zasilania ciepłowni i elektrowni geotermalnych, z zastosowaniem siłowni organicznych. Opublikował z tego zakresu badań ponad 50 prac, w liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezentował je na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Z wyżej wymienionych prac 15 to prace opublikowane w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest współautorem 5 monografii dotyczących pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z zakresu tematyki dotyczącej możliwości wykorzystania energii wody geotermalnej do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni, kierował zakończonymi już, trzema projektami promotorskimi, pięcioma projektami badawczymi i jednym projektem rozwojowym. W ramach tego ostatniego projektu rozwojowego w laboratorium Katedry Techniki Cieplnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, zbudowano i uruchomiono pierwszą siłownię organiczną w kraju (siłownię referencyjną). Na zlecenie realizatora badawczego projektu rozwojowego finansowanego przez MNiSzW (projekt nr R0601501) firma Turboservice sp. z o.o. w Łodzi zaprojektowała i wykonała stanowisko doświadczalne symulujące działanie małej geotermalnej elektrowni ORC. Siłownia ta pracuje według podkrytycznego obiegu Clausiusa-Rankinea i zasilana jest gorącą wodą z sieci ciepłowniczej przy założeniu dostępności gorącej wody o temperaturze do 110° C i strumieniu objętościowym 6m3/h. Wygląd instalacji badawczej przedstawiono na rysunku poniżej.