MENU

dr inż. MUSIAŁ Edward

Dr inż. Edward Musiał jest emerytowanym nauczycielem akademickim Politechniki Gdańskiej. Pracował na Wydziale Elektrycznym, który w roku 1996 przyjął nazwę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Tu uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka (1959) i doktora nauk technicznych (1967). Pracę zawodową, naukową i dydaktyczną rozpoczynał pod kierunkiem prof. Jana Piaseckiego. Specjalizował się w dziedzinie elektroenergetyki przemysłowej, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia elektrycznego. Najbliższa jest mu problematyka zabezpieczeń sieci i instalacji oraz ochrony przeciwporażeniowej i ochrony od innych zagrożeń natury elektrycznej. Równocześnie z pracą w uczelni pracował w Stoczni Gdańskiej, w okresie jej świetności (1960÷1964). W latach 1974÷1978 był profesorem w Université Nationale du Zaire w Kinshasie i kierownikiem jego departamentu elektrycznego, a także uczestniczył w pracach nad elektryfikacją kraju jako maître de recherches w Institut de Recherche Scientifique, Centre Spécialisé d'Énergie et Technologie. W latach 1982÷1985 pracował jako maître de conférences w Université des Sciences et de la Technologie d'Oran w Algierii. Od roku 1975 technika i inne szkoły zawodowe korzystają z kolejnych wersji jego podręcznika Urządzenia elektroenergetyczne, a od roku 1998 podręcznika Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Książka ta miała kilka wydań w języku litewskim (Elektros energetiniai rengimai ir instaliacija) i decyzją litewskiego ministerstwa edukacji został wprowadzona jako obowiązujący podręcznik w technikach elektrycznych. W roku 1992 ukazała się książka Zagrożenia pochodzące od urządzeń elektrycznych. Od roku 2001 wydawnictwo Verlag Dashöfer publikuje kolejne części poradnika Instalacje elektryczne i teletechniczne, w którym autorstwa E. Musiała jest rozdz. 5 Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych. E. Musiał jest autorem ponad 200 artykułów i referatów i ponad 100 opracowań niepublikowanych (ekspertyz, analiz, opinii i recenzji). Tysiące inżynierów i techników uczestniczyło w różnych formach kształcenia ustawicznego przezeń prowadzonych i tysiące korzystało z niniejszej witryny internetowej. Jest też autorem Dziejów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG oraz redaktorem książki Wielkość i skromność. Pamięci Profesora Stanisława Szpora. W ramach grantu KBN Nowe podejście do konstrukcji, teorii działania i zastosowań bezpieczników topikowych" prof. T. Lipski oraz dr E. Musiał ukończyli w roku 2000 rękopis obszernej monografii Bezpieczniki topikowe i ich zastosowania. Śmierć prof. T. Lipskiego wstrzymała końcowe prace redakcyjne. W latach 2005÷2008 E. Musiał uczestniczył w grancie KBN Analiza wpływu przebiegów przejściowych i odkształcenia prądu różnicowego na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe (kierownik projektu - dr S. Czapp). Jest członkiem Komitetu Technicznego nr 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych i weryfikatorem większości norm z tego zakresu wydawanych w języku polskim. Opiniuje też projekty norm z zakresu instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa maszyn. Od roku 1961 jest członkiem SEP niezmiennie zabiegającym o należyty poziom działalności merytorycznej Stowarzyszenia. Przez jedną kadencję był członkiem Zarządu Głównego, przez wiele kadencji - łącznie 30 lat - członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego. Jest rzeczoznawcą SEP w działach 01 Aparatura elektryczna, 07 Technika świetlna i 08 Instalacje i urządzenia elektryczne oraz weryfikatorem SEP w dziale 08 Instalacje i urządzenia elektryczne. Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał odznaczenia i wyróżnienia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1980), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), związkowe: Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1973), stowarzyszeniowe: Srebrna Odznaka Honorowa SEP (1969), Złota Odznaka Honorowa SEP (2003), Medal Pamiątkowy im. Prof. Alfonsa Hoffmanna (2002), Medal Pamiątkowy im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego (2006), Medal Pamiątkowy im. Prof. Stanisława Szpora (2007).