MENU

dr hab. inż. GUZIŃSKI Jarosław

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej gdzie obronił pracę magisterską pt. "Układ napędowy falownik napięcia - silnik indukcyjny, badania symulacyjne" (1994 r.). W 2000 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Układ sterowania silnikiem asynchronicznym z regulatorem kąta obciążenia”. W 2012 roku a następnie opublikował monografię pt. " Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników - zagadnienia wybrane) i w roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1994 roku pracuje na WEiA początkowo jako asystent a następnie jako adiunkt (od 2000 r.). W latach 2006-2008 pracował w firmie Alstom Tarbes we Francji realizując projekt międzynarodowy PREMAID dotyczący diagnostyki układów napędowych szybkich pociągów. Od 2000 roku współpracuje z Texas A&M University at Qatar (Katar) w ramach projektów i umów międzynarodowych. Kierownik 2 projektów badawczych i wykonawca w wielu projektach badawczych krajowych i zagranicznych. Od 2010 roku uczestniczy w projekcie Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2 finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (od 2012 r. jako koordynator naukowo-techniczny). Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych i zgłoszeń patentowych, recenzent w czasopismach naukowych IEEE Transactions.