MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 2 (8) 2012

Publ. 30.06.2012

Śmierć przy użytkowaniu telefonu stacjonarnego w czasie burzy

Death while using the stationary phone during the thunderstorm

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 94-97 DOI:

Abstract

This paper presents the case of a fatal electric shock of a man who was using a stationary phone during a thunderstorm. It discusses the main hazards for people touching the telecom devices in the network of the overhead telecommunication lines which result from lightning. The basic rules of the electric shock protection are introduced.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wypadek śmiertelnego porażenia człowieka korzystającego ze stacjonarnego telefonu w czasie burzy. Omówiono zasadnicze zagrożenia dla ludzi mających kontakt z instalacją teletechniczną, pracującą w nadziemnej sieci telekomunikacyjnej, wynikające z działania wyładowań atmosferycznych. Podano podstawowe zasady ochrony przed porażeniem.

Keywords

stationary phone, lightning shock

Słowa kluczowe

telefon stacjonarny, porażenie w czasie burzy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Szpor S.: Ochrona odgromowa. WNT, Warszawa 1975.
[2] Szpor S.: Zagrożenie człowieka przez piorun. Acta Tech. Gedan. nr 2, 1963.
[3] Dalziel C. F.: The threshold of perception currents. Trans. AIEE, t. III, 1954, s. 990 – 995 .
[4] Łoboda M.: Lightning Deaths and Injuries in Poland in Period of 2001 – 2006. 29th Inter. Conf. on Lightning Protection, Uppsala,
23 – 26 June 2008, paper 8-5.
[5] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219, poz. 1864.
[7] ZN-95/TPSA-036/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami.
Wymagania i badania.