MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 3 (9) 2012

Publ. 30.09.2012

Aparatura probiercza do badań napięciowych kabli średniego napięcia o izolacji polimerowej

Test apparatus for voltage examinations of medium voltage polymeric insulation power cable

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 22-31 DOI:

Abstract

The paper presents basic information about the test systems used to the voltage operating examinations of medium voltage power cable lines. It discusses the processes occurring in polymer insulation of tested cables, the operation rules and the advantages and disadvantages of the test systems: 50 Hz AC voltage, DC voltage, AC voltage VLF 0,1 Hz and an oscillating voltage OWTS.

Streszczenie

Przedstawiono podstawowe informacje o układach probierczych stosowanych w eksploatacji linii kablowych średniego napięcia do badań napięciowych. Omówiono procesy zachodzące w izolacji polimerowej badanych kabli, zasady działania oraz zalety i wady układów: napięcia przemiennego 50 Hz, napięcia stałego, napięć przemiennych VLF 0,1 Hz oraz napięcia oscylującego OWTS.

Keywords

voltage tests, test apparatus, medium voltage power cables

Słowa kluczowe

badania napięciowe, aparatura probiercza, kable średniego napięcia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/aparatura-probiercza-do-badan-napieciowych-kabli-sredniego-napicia-o-izolacji-polimerowej-bibliografia.php