MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 3 (9) 2012

Publ. 30.09.2012

Zasilanie rezerwowe z zespołów spalinowo-elektrycznych

Emergency and stand-by supply from generating sets driven by combustion engine

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 8-20 DOI:

Abstract

The article deals with power supply which can be used upon failure or outage of the normal source lasting from several hours to several days. In this case, the generators powered by combustion engine are usually the best solution. The engine starting characteristics and generator sizing are the important topics presented in the paper. Recommended practice for installation of generating sets and transfer switching are also described.

Streszczenie

Jeżeli do zasilania rezerwowego są potrzebne źródła umożliwiające autonomiczną pracę przez czas od kilku godzin do kilku dni, na wypadek długotrwałej przerwy w zasilaniu z sieci zewnętrznej, to wybór pada na zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne. Szeroki zakres mocy i innych parametrów zespołów, produkowanych specjalnie do zasilania rezerwowego, ułatwia ich dobór do różnorodnych zastosowań, przy różnym trybie rozruchu i pracy ustalonej zespołu. Aby korzyści z wprowadzania zespołów były zgodne z oczekiwaniami, poprawnie muszą być dobrane, zainstalowane i użytkowane nie tylko same zespoły i ich automatyka, lecz również urządzenia wiążące je z instalacją obiektu. Ważna jest koordynacja parametrów i charakterystyk dynamicznych zespołu z wyposażeniem aparatowym zasilanej instalacji i właściwościami urządzeń odbiorczych. Artykuł nie zajmuje się autonomiczną pracą zespołów, kiedy z braku powiązania z systemem elektroenergetycznym zespół prądotwórczy lub grupa zespołów jest jedynym źródłem zasilania. Są to zwykłe sytuacje w interiorze afrykańskim i południowoamerykańskim: farmy, misje, obiekty łączności i stacje badawcze, ale również całe miasteczka. Pracę autonomiczną zespołów spotyka się na całym świecie na terenach budowy i remontu, zwłaszcza obiektów liniowych, jak rurociągi, drogi i tunele, a także do awaryjnego zasilania terenów dotkniętych klęską żywiołową.

Keywords

stand-by supply, combustion engine generating sets, customer damage function, combustion motor characteristics, generator sizing, installation recommendations, transfer switching

Słowa kluczowe

zasilanie rezerwowe, zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne, koszty przerwy w zasilaniu, parametry silnika spalinowego i dobór prądnicy, warunki instalowania zespołów, przełączanie zasilania

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/zasilanie-rezerwowe-z-zespolow-spalinowo-elektrycznych-bibliografia.php