MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 4 (14) 2013

Publ. 31.12.2013

Trwałość eksploatacyjna opraw oświetleniowych

Operating endurance of luminaires

dr inż. Henryk BORYŃ, dr hab. inż. Stanisław CZAPP

s. 74-78 DOI:

Abstract

Up-to-date standards recommend performing proper tests which would enable to evaluate technical parameters of luminaires, important in terms of safety of a product and fulfilling requirements of standards for putting the product on the market. Unfortunately, the recommended tests do not always give a basis for unequivocal evaluation of operating endurance of a construction. In the paper the case study of failure of a luminaire with metal halide lamp is presented. The probable damage process of the luminaire elements is reconstructed. The description is referred to the standards which cover general requirements for performance and testing of luminaires.

Streszczenie

Aktualne normy zalecają prowadzenie szeregu prób zmierzających do oceny parametrów technicznych opraw oświetleniowych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania wyrobu i spełnienia warunków dopuszczenia oprawy do obrotu. Niestety, zalecenia te nie zawsze dają podstawy do jednoznacznej oceny trwałości eksploatacyjnej konstrukcji. W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia oprawy oświetleniowej z lampą metalohalogenkową. Podjęto próbę odtworzenia prawdopodobnego przebiegu uszkodzenia elementów oprawy. Odniesiono się do zapisów normy dotyczącej ogólnych wymagań i badań opraw oświetleniowych.

Keywords

luminaires, testing

Słowa kluczowe

oprawy oświetleniowe, badania techniczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
(tekst ujednolicony). Dz. U. L 374 z 27.12.2006.
[2] Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EW G. Dz. U. L 390/24
z 31.12.2004.
[3] R ozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 r.,
nr 155, poz. 1089).
[4] R ozporządzenie Ministra Transportu z 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2007 r., nr 150,
poz. 1070).
[5] PN -EN 60598-1:2011P Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania.