MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 15, nr 1 (55) 2024

Publ. 22.06.2024

Analiza zagrożeń dla młodych bocianów wskutek obecności infrastruktury elektroenergetycznej 

Analysis of Threats for Young Storks Resulting from the Presence of Power Infrastructure 

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI; dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK; dr hab. Łukasz JANKOWIAK; dr hab. Piotr PROFUS; mgr Joachim SIEKIERA

s. 58-64 DOI:

Abstract

The article presents issues related to the designation of a protective zone for young storks near their breeding nests in order to ensure their safety during their first flights. The recommended protection area was designated on the basis of field research, taking into account technical and economic aspects

 

Streszczenie

W w artykule przedstawiono kwestię związaną z wyznaczeniem strefy ochronnej dla młodych bocianów w pobliżu gniazd lęgowych, celem zapewnienie im bezpieczeństwa, podczas pierwszych lotów. Rekomendowany obszar ochronny wyznaczono na podstawie przeprowadzonych badań terenowych z uwzględnieniem aspektów technicznych oraz ekonomicznych.

 

Keywords

linie elektroenergetyczne, eksploatacja, ochrona, bocian biały.

 

Słowa kluczowe

power lines, exploitation, protection, white stork

 

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] I. Kaługa, J. J. Zawodniak: „Wymiana słupów z platformą pod gniazdo bociana w liniach nn.” , Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, 2016, s. 100-108. DOI:10.17174/AEZ.2016.26.06
[2] P. Tryjanowski, J.Z. Kosicki, S. Kuźniak, T.H. Sparks: “Long-term changes in, and breeding success in relation to, nesting structures used by the white stork Ciconia ciconia.”, Annales Zoologici Fennici, 2009, 46, s. 34-38.
[3] M. Tobolka: “Importance of juvenile mortality in Birds population: early post-fledging mortality and causes of death in white stork Ciconia ciconia.”, Polish Journal of Ecology, 2014, 62, s. 807-813.
[4] J. Siekiera, A. Siekiera, P. Profus: “Stulecie badań bociana białego Ciconia ciconia na Górnym Śląsku. Część I: Zmiany liczebności, wskaźników reprodukcji oraz lokalizacji gniazd w województwie opolskim w latach 1922-2023.”, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2023, 79 (3), s. 4-51.
[5] A. Mayrose, E. Haviv, O. Hatzofe, D. Troupin, M. Elroy, N. Sapir: “Bonellis Eagle electrocution risk in Israel can be reduced by 80% by insulating only 4% of the pylons.”, Ornithological Applications, 2024, duae004.
[6] BirdLife: „Ochrona ptaków przed liniami elektroenergetycznymi. Praktyczny przewodnik na temat zagrożeń dla ptaków ze strony urządzeń do przesyłu energii elektrycznej oraz sposoby minimalizacji takich zagrożeń”. Strasburg, 15 września 2003 r.,
[7] J. Zawodniak, P. Tryjanowski: „Wytyczne w zakresie ochrony ptaków dla słupowych stacji transformatorowych typu STS.”, Automatyka-elektryka-Zakłócenia, DOI:10.17174/AEZ.2021.46.03, s. 28-33.,
[8] J. Zawodniak, P. Tryjanowski: „Brid protection im medium voltage lines with bare wire.”, Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, DOI:10.17174/AEZ.2020.40.02, s. 24-28.,
[9] J. Zawodniak, P. Tryjanowski: „Ochrona ptaków poprzez zmianę w wyposażeniu słupów przelotowych linii średniego napięcia.”, Automatyka-Elektryka-Zakłócenia, DOI:10.17174/AEZ.2019.35.03, s. 46-52.