MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 13, nr 1 (47) 2022

Publ. 29.06.2022

Zmiany cen na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce

Price Changes in Wholesale Market of Electrical Energy in Poland

dr hab. inż. Paweł BUĆKO, dr inż. Izabela PRAŻUCH

s. 24-35 DOI: 10.17274/AEZ.2022.47.02

Abstract

The article discusses the Price changes on the wholesale electricity market in Poland Moreover, The price levels on the futures electricity markets and the spot transactions market are presented. The impact of emission charges under the EU ETS on the price of electricity in the domestic market has been taken into consideration Furthermore, the basic determinants of the generation structure in Poland that influence the level of energy prices are presented. The volatility of the prices of energy produced from RES and sold under tenders has been also discussed.

Streszczenie

W artykule omówiono zmiany cen na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono poziomy cen na terminowych rynkach energii elektrycznej oraz na rynku transakcji spotowych. Odniesiono się do wpływu opłat emisyjnych w ramach systemu EU ETS na cenę energii elektrycznej na rynku krajowym. Przedstawiono zasadnicze uwarunkowania struktury wytwórczej w Polsce, mające wpływ na poziom cen energii. Omówiono także zmienność cen energii wytwarzanej z OZE sprzedawanej w ramach przetargów.

Keywords

rynek hurtowy, ceny energii elektrycznej, giełda energii

Słowa kluczowe

wholesale market, electricity prices, power exchange

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Towarowa Giełda Energii. Raporty miesięczne i notowanie RDN https://tge.pl (dostęp 01.03.22)
[2] Polskie Sieci Elektroenergetyczne "Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030”. Konstancin - Jeziorna, 2020 r.
[3] Minister Klimatu i Środowiska „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” Warszawa, lipiec 2021 r.
[4] Ministerstwo Klimatu “Program polskiej energetyki jądrowej - 2020”. Monitor Polski poz. 946. Warszawa, 16 października 2020 r.
[5] European Energy Exchange (EEX) Notowania tCO2 https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/auction-market (dostęp 01.03.22)
[6] Główny Urząd Statystyczny „Zużycie paliw i nośników energii w 2019”. Informacje statystyczne. Warszawa 2020 r.
[7] Centrum informacji o rynku energii https://www.cire.pl (dostęp 01.03.22)
[8] Urząd Regulacji Energetyki "Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne” https://www.ure.gov.pl (dostęp 01.03.22)
[9] Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA; dane systemowe https://www.pse.pl/dane-systemowe (dostęp 01.03.22)
[10] Portal gospodarczy wnp.pl. Notowania cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia https://www.wnp.pl/gornictwo/notowania/ceny_wegla/ (dostęp 10.12.2021 r.)