MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 1 (39) 2020

Publ. 31.03.2020

Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach średniego napięcia (SN)

Principles of Selection Surge Protection Device (SPD) in Medium Voltage Networks

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, mgr inż. Wiesław PIEKARSKI, inż. Mirosław GLISZCZYŃSKI

s. 44-53 DOI: 10.17274/AEZ.2020.39.03

Abstract

The article presents issues related to overvoltages arising in medium voltage networks and the selection of SPD. The principles of selection of SPD in medium voltage (MV) networks installed on poles with cable terminations are presented. While selecting continuous operating voltage, the operation of the neutral point for the MV network has been taken into consideration as well.

Streszczenie

w artykule przedstawiono zagadnienia związane z przepięciami w sieciach SN oraz stosowane środki ochrony w tym zakresie. Przedstawiono zasady doboru ograniczników przepięć w sieci SN instalowanych na słupach z głowicami kablowymi. Przy doborze napięcia trwałej pracy uwzględniono również sposób pracy punku neutralnego sieci SN

Keywords

medium voltage lines, overvoltage

Słowa kluczowe

linie kablowe średniego napięcia, przepięcia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Norma PN-HD 620 S2: 2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
[2] D. Duda, Z. Gacek: „Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami.” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 r.
[3] Z. Gacek: „Technika wysokich napięć. Izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Przepięcia i ochrona przed przepięciami.”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 r.
[4] W. Hoppel: „Sieci średniego napięcia. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń.”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2017 r.
[5] E. Anderson, E. Jasiński, I. Komorowska, J. Kulikowski, A. Piłatowicz: „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć.”, PTPIREE, Poznań 2005 r.
[6] Norma PN-HD 629.1 S2:2006 Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV – Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej.
[7] W. Skomudek: „Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia.”, COSIW, Warszawa 2011 r.
[8] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych", Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2017 r.
[9] Apator: Katalog „Ograniczniki niskich i średnich napięć, 2017 r.
[10] Norma PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.