MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 4 (30) 2017

Publ. 31.12.2017

Dobór uziemień w sieciach SN i nn dla celów ochrony od porażeń

Selection of Earthing in MV and LV Power Networks with the Aim to Protecting Against Electric Shock

dr inż. Witold HOPPEL

s. 38-50 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2017.30.03

Abstract

This article presents in the most compact way the selection of the earthing parameters for the protection against electric shock in MV power networks, ie with the nominal voltages between 1÷30 kV and in low voltage power networks (LV) up to 1 kV . The focus was on the TN system of network, because the TT system is unused in Poland, and networks in the IT system are used sporadically.

Streszczenie

W artykule przedstawiono w możliwie jak najbardziej zwarty sposób zasady doboru parametrów uziemień ze względu na ochronę od porażeń w sieciach SN, czyli o napięciach nominalnych powyżej 1 do 30 kV włącznie oraz w sieciach niskiego napięcia (nn) w sieciach do 1 kV włącznie. Skupiono się na systemie TN, ponieważ system TT jest w Polsce w zaniku, a sieci w systemie IT są stosowane sporadycznie i zajmują się tym zagadnieniem wyspecjalizowane jednostki.

Keywords

power networks, earthing, electric shock protection

Słowa kluczowe

sieci elektroenergetyczne, uziemienia, ochrona od porażeń

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-EN 50522: 2011. Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV.
[2] PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
[3] PN-EN 50341-1:2013-03. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne - specyfikacje wspólne.
[4] PN-HD 60364-4-41: 2009. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
[5] PN-HD 60364-4-442: 2012. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi i powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia (oryg.)
[6] PN-IEC 60364-4-442: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przez przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
[7] W. Hoppel, „Sieci średnich napięć. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń.” PWN, Warszawa, 2017.
[8] W. Hoppel, „Uziemienia betonowych słupów linii średniego napięcia.” INPE, nr 1-2, 2017 r.
[9] Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Norma SEP N SEP-E-001. Warszawa, 2013 r.
[10] W. Hoppel, „Poszukiwanie najlepszej definicji pojęcia napięcie dotykowe rażeniowe”. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 1/2018 s. 3-5, DOI:10.15199/74.2018.1.1
[11] W. Hoppel, B. Olejnik, A. Schőtt, „Czy słup betonowy jest słupem z materiału izolacyjnego?” Wiadomości Elektrotechniczne, nr 2015/3.