MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 3 (29) 2017

Publ. 30.09.2017

Zalecenia polskiej izby ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej

Recommendations of the Polish Insurance Association in Lightning and Overvoltage Protecion

dr inż. Jarosław WIATER

s. 58-63 DOI: 10.17274/AEZ.2017.29.05

Abstract

The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.

Streszczenie

Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.

Keywords

lightning protection, lightning, overvoltages, insurance.

Słowa kluczowe

ochrona odgromowa, wyładowanie piorunowe, przepięcia, ubezpieczenie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Wiater, Z. Flisowski, L. Karpiński, „Zabezpieczenia przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych. Rodzaje, prawidłowe stosowanie i ich wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych.” PIU Polska Izba Ubezpieczeń 2017. https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabezpieczenie-skutkami-przepiec-wyladowan/ (2017.07.12).
[2] Komunikat PIU Nr 33 z dnia 2 czerwca 2017 r. dot. Komisji Ubezpieczeń Majątkowych Zespołu Inżynierów Ryzyka nt.: Wydawnictwo „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”.
[3] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
[4] PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
[5] PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
[6] PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
[7] PN-EN 61643-11:2013-06. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i metody badań.