MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Możliwość zastosowania technologii internetu rzeczy w przetwornikach pH-metrycznych

Application Possibilities of the Internet of Things Technology in pH Transducers

mgr inż. Marcin MICHALSKI, dr inż. Józef WIORA

s. 184-201 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.10

Abstract

The term “Internet of things,” despite the lack of commonly acceptable definition, is now often used, mainly for marketing purposes, by manufacturers of various types of equipment. This article shows how to understand this term based on the recommendations of the International Telecommunication Union (ITU), and gives properties of the discussed technology. Implementation of the technology to a pH measurement transmitter is also described and results of laboratory tests are presented.

Streszczenie

Termin „internet rzeczy”, pomimo braku powszechnie akceptowanej definicji, jest obecnie często wykorzystywany, główne w celach marketingowych, przez producentów różnego rodzaju urządzeń. W artykule przedstawiono, jak należy rozumieć ten termin na podstawie rekomendacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU, oraz podano cechy omawianej technologii. Opisano również sposób zastosowania internetu rzeczy w przetworniku pehametrycznym, a także zaprezentowano wyniki testów laboratoryjnych.

Keywords

ion-meter, pH, Internet, SCADA

Słowa kluczowe

jonometr, pH, Internet, SCADA

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Ferber, „Jak internet rzeczy wpływa na naszą rzeczywistość”, https://www.hbrp.pl/b jak-_internet-_rzeczy-_wplywa-_na-_nasza-_rzeczywistosc/b8nnarhx.
[2] E. Kwiatkowska, “Rozwój internetu rzeczy – szanse i zagrożenia”, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, vol. 3, no. 8, pp. 60–70, 2014. http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/22/pdf/60.pdf.
[3] “Internet rzeczy – czym jest i jakie niesie zagrożenia”, Komputer Świat. http://www.komputerswiat.pl/sekcje-_specjalne/klikaj-_bezpiecznie/zagrozenia/internet-_rzeczy-_czym-_jest-_i-_jakie-_niesie-_zagrozenia.aspx.
[4] J. Piotrowski, „Podstawy miernictwa”, WNT, 2002.
[5] R. Schillak, „Oznaczanie pH w glebach”, Roczn. Glebozn., vol. 7, no. dodatek, pp. 26–39, 1958. http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1958_07_dodatek/tom_7_nr_dodatek_25-39.pdf.
[6] A. Kozyra, A. Wiora, J. Wiora, „Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych”, Katowice: PAN, PKJS, 2007.
[7] J. Frączek, S. Waluś, eds, „Laboratorium miernictwa przemysłowego”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
[8] Wikipedia. http://wikipedia.org.
[9] Z. Bodnar, Zygmunt Klemensiewicz 1886—1963. http://www.ifpan.edu.pl/ON-_1/Historia/art/32kle.pdf.
[10]K. Maksymiuk, A. Michalska, „Elektrody jonoselektywne – klasyka i nowe koncepcje”, Chemik, vol. 69, no. 7, pp. 373–382, 2015. http://miesiecznikchemik.pl/wp-_content/uploads/2015/08/chemik_2015_07-_1.pdf.
[11]K. Ashton, “That ’internet of things’ thing”, http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986.
[12]ITU-T Y.2060. “Overview of the Internet of things”, https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-_REC-_Y.2060-_201206-_I!!PDF-_E&type=items.
[13]ITU-T Y.2066. “Common requirements of the I nternet of things”, https://w w w.itu.int/rec/dologin_pub.
asp?lang=e&id=T-_REC-_Y.2066-_201406-_I!!PDF-_E&type=items.
[14]F. Salamone, L. Belussi, L. Danza, M. Ghellere, I. Meroni, “An open source low-cost wireless control system for a forced circulation solar plant”,Sensors, vol. 15, pp. 27 990–28 004, 2015. http://www.mdpi.com/1424-_8220/15/11/27990/htm.
[15]„Explore MIT App Inventor“, http://appinventor.mit.edu.
[16]WSN, I.-B. S. Homes, and T. E. to Smart Buildings, “Wsn- and iot-based smart homes and their extension to smart buildings”, Sensors, no. 15,pp. 10 350–10 379, 2015. http://www.mdpi.com/1424-_8220/15/5/10350/htm.
[17]R. Fisher, L. Ledwaba, G. Hancke, and C. Kruger, “Open hardware: A role to play in wireless sensor networks?”, Sensors, vol. 15, pp. 6818–6844,2015. http://www.mdpi.com/1424-_8220/15/3/6818/htm
[18]P. Zbysiński, “Iot czyli...?”, Elektronika Praktyczna, vol. 2 pp. 71–73, 2016. http://ep.com.pl/artykuly/10918-_IoT_czyli.html.
[19]L. Krysiewicz, „Przemysłowy internet rzeczy. Mikrokontroler CC1310 i zestaw startowy CC1310 LaunchPad”, Elektronika Praktyczna, vol. 10,pp. 84–87, 2016. http://ep.com.pl/artykuly/11297-_Przemyslowy_Internet_Rzeczy_Mikrokontroler_CC_i_zestaw_startowy_CC_LaunchPad.html.
[20]Z. Kubiak, „Wprowadzenie do internetu przedmiotów”, http://fc.put.poznan.pl/materials/84-_zkubiak-_iot-_wprowadzenie.pdf.
[21]“ODROID-C1+”, http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G143703355573.
[22]„Orange Pi“, http://www.orangepi.org.
[23]„ODR OID - C1 i zapomnij o R aspber r y Pi ”, [Online]. Available: http://w w w.jar zebsk i.pl/blog/2015/01/21odroid-_c1-_i-_zapomnij-_o-_raspberry-_pi.html
[24]„Nadchodzi poprawiona wersja ODROID-C1+”,[Online]. Available: http://www.jarzebski.pl/blog/2015/07/24 nadchodzi-_poprawiona-_wersja-_odroid-_c1.html
[25]„Test nowego ośmiordzeniowca – Banana PI M3”, http://www.jarzebski.pl/blog/2016/01/22/test-_nowego-_osmiordzeniowca-_banana-_pi-_m3.html.
[26]M. Michalski, „Układ transmisji danych pomiarowych standardem ZigBee – projekt inżynierski”, Politechnika Śląska, 2015.
[27]R. Savochenko, “Manual for OpenSCADA building from sources”, http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Doc/BuildFromSource?v=18ee.
[28]M. Lysenko, “Functional characteristics and demands of OpenSCADA system”, http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Function.
[29]“Linux man pages online: dpkg-buildpackage(1)”, http://man7.org/linux/man-_pages/man1/dpkg-_buildpackage.1.html.
[30]“Linux Man Pages Online: fakeroot“, http://man.he.net/man1/fakeroot.
[31]“Simply Modbus. Exception Responses“, http://www.simplymodbus.ca/exceptions.htm.
[32]R. Savochenko, M. Lysenko, “OpenSCADAWiki: Quick Start“, http://wiki.oscada.org/HomePageEn/Doc/QuickStart.