MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Kogeneracyjny blok energetyczny w PEC Suwałki - doświadczenia z budowy i eksploatacji

Cogeneration power unit in PEC in Suwalki - the experience of construction and operation

mgr inż. Mieczyslaw MODZELEWSKI

s. 80-98 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.05

Abstract

The cogeneration power unit in the enterprise heating is presented. It has nominal electric power of 7.36 MW and the thermal power of 22 MW, launched in December 2008. The solution choice was the result of technical and economic analyzes carried out in the he history of the unit building. It summarizes more than 4-years operation of the unit - the expected results have been achieved and even exceeded.

Streszczenie

Zaprezentowano kogeneracyjny blok energetyczny w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, o mocy nominalnej 7,36 MWe i 22 MWt, uruchomiony w grudniu 2008 roku. Wybór rozwiązania był wynikiem technicznych i ekonomicznych analiz przeprowadzonych w firmie. Omówiono historię budowy bloku. Podsumowano ponad 4-letnią eksploatację bloku – zakładane efekty zostały osiągnięte, a nawet przekroczone.

Keywords

energy investments, cogeneration, power plants

Słowa kluczowe

inwestycje energetyczne, kogeneracja, elektrownie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze zmianami)
[2] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447. j.t. ze zmianami)
[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759. j.t. ze zmianami)
[4] Dokumentacja projektowa kogeneracyjnego bloku energetycznego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
[5] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94. j.t. ze zmianami)
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zmianami)
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony ludzi (Dz.U.2002.151.1256.)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podawanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2011.176.1052)
[9] Materiały Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.