MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi oraz niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 2.Składowe fizyczne prądu i kompensacja reaktancyjna w obwodach jednofazowych z odbiornikami liniowymi, czasowo-niezmienniczymi.

Powers and compensation in circuits with nonsinusoidal and asymmetrical voltages and currents Part 2. Currents Physical Components and reactance compensation in single-phase circuits with linear, time-invariant loads

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

s. 71-79 DOI:

Abstract

The electric energy in large amounts is transmitted and processed in three-phase systems. Power phenomena and compensation in such systems cannot be explained, however, before this is done for single-phase circuits. This paper presents the Currents’ Physical Components (CPC) - based power theory of single-phase, time-invariant circuits. It explains the concept of the scattered current and scattered power, introduced in the CPC theory to provide interpretation of all physical phenomena in circuits supplied with a nonsinusoidal voltage.

Streszczenie

Energia elektryczna w dużych ilościach przenoszona jest i przetwarzana w układach trójfazowych, ale nie da się zjawisk fizycznych i kompensacji w takich układach wyjaśnić i opisać bez zrobienia tego najpierw dla układów jednofazowych. Artykuł przedstawia teorię mocy Składowych Fizycznych Prądu, znaną pod angielską nazwą teorii mocy CPC (Currents Physical Components) obwodów jednofazowych z odbiornikami liniowymi, czasowo-niezmienniczymi. Artykuł wyjaśnia koncepcję prądu i mocy rozrzutu, wprowadzonych w teorii mocy CPC dla wyjaśnienia zjawisk energetycznych w obwodach zasilanych napięciem niesinusoidalnym. Artykuł przedstawia również podstawy kompensacji zupełnej prądu biernego takich odbiorników a także minimalizację jego wartości skutecznej dwuelementowym kompensatorem LC.

Keywords

Currents’ Physical Components, CPC theory, scattered current, compensation

Słowa kluczowe

Teoria Składowych Fizycznych Prądu, prąd rozrzutu, kompensacja

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/moce-i-kompensacja-w-obwodach-z-odksztaconymi-oraz-niesymetrycznymi-przebiegami-prdu-i-napicia-cz-2-skadowe-fizyczne-bibliografia.php