MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu.

Voltage dips and short interruptions in power supply

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA

s. 55-70 DOI:

Abstract

This paper discusses two kinds of electromagnetic disturbances: voltage dips and short interruptions in the power supply. Their origin, effects, possible ways of reduction , and measuring methods which are necessary for the formulation of the contract between the supplier and purchaser of electricity have been discussed.

Streszczenie

This paper discusses two kinds of electromagnetic disturbances: voltage dips and short interruptions in the power supply. Their origin, effects, possible ways of reduction , and measuring methods which are W artykule zaprezentowano dwa rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych: zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu. Przedstawiono ich źródła, skutki, możliwe sposoby eliminacji oraz metody pomiaru w stopniu niezbędnym dla formułowania postanowień kontraktowych. Opierając się na istniejących normach i przepisach, wyróżniono te zagadnienia, które powinny być uwzględnione przy zawieraniu umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej.

Keywords

power quality, voltage dips, short interruptions in power supply

Słowa kluczowe

jakość energii elektrycznej, zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

W przygotowaniu