MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 2 (4) 2011

Publ. 08.05.2011

Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni

Estimation of utilization of geothermal energy for supplying the heat and power plants in Poland

prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL

s. 55-64 DOI:

Abstract

Poland is a country rich in geothermal water resources of temperatures ranging from 20˚C to 120˚C, the volume of which is estimated at about 6500 km3. Especially favourable conditions for exploitation of these resources are encountered in Western Pomeranian (Szczecin) and Łódź regions. In the paper characterized are existing resources of geothermal energy as well as described are ways of their extraction and utilization. Presented also is state-of-the-art together with perspectives of development of energy conversion installations utilizing geothermal energy for heating purposes. Presented are the existing geothermal heating installations and discussed are geothermal installations currently under construction together with those planned in future including the geothermal power plants for electricity production.

Streszczenie

Polska ma korzystne warunki do wykorzystania wód geotermalnych do celów energetycznych. Zastosowanie energii geotermalnej dla celów grzewczych jest dość dobrze rozpoznane, o czym mogą świadczyć istniejące i pracujące ciepłownie geotermalne. Obecnie prowadzone badania koncentrują się głównie nad możliwościami wykorzystania energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej. W pracy scharakteryzowano istniejące w Polsce zasoby energii geotermalnej, omówiono sposoby jej pozyskiwania i wykorzystania oraz przedstawiono stan i perspektywy rozwoju instalacji energetycznych wykorzystujących energię geotermalną dla potrzeb ciepłowniczych. Przedstawiono istniejące ciepłownie geotermalne, a także omówiono realizowane obecnie i planowane w przyszłości przedsięwzięcia zmierzające do uruchomienia kolejnych instalacji geotermalnych, w tym elektrowni geotermalnych.

Keywords

geothermal energy, power plants, energy conversion

Słowa kluczowe

energia geotermalna, zasoby energii, elektrownie geotermalne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Balcer M.: Geotermia w Mszczonowie – rozwiązanie na miarę XXI wieku, Czysta Energia, 3(2001).
2] Bujakowski W.: Nowa geotermia w Słomnikach. GlobEnergy, 1(2003), str. 30-31.
[3] Geotermia na Podhalu. Materiały informacyjne PEC Geotermia Podhalańska, Zakopane.
[4] Górecki W.: Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim, Wyd. GEOS, Kraków 1996.
[5] Górecki W., Kuźniak T., Kozdra T.: Zasoby wód i energii geotermalnej na Niżu Polskim oraz możliwości ich przemysłowego wykorzystania,
Odnawialne Źródła Energii, Warszawa, 10-11.12.2001.
[6] Kabat M., Nowak W., Sobański R.: Zasady wykorzystania energii wód geotermalnych do celów ogrzewczych budynków. Projekt KBN
Nr 7TO7G-010-10 (materiały nie publikowane), Szczecin 1999.
[7] Kępińska B.: Energia geotermalna w Polsce – stan i perspektywy wykorzystania. Odnawialne Źródła Energii, Warszawa, 10-11.12.2001.
[8] Lound J.W.: Sposoby bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka
i Geotermia, 4(2000).
[9] Materiały Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN, Laboratorium Geotermalne. Kraków.
[10] Miejski system ciepłowniczy w Pyrzycach – praktyczne wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne. Szczecin, 10.02.1996.
[11] Ney R., Sokołowski J.: Wody geotermalne Polski i możliwości ich wykorzystania, Nauka Polska, Nr 6, 1987
[12] Nowak W., Borsukiewicz-Gozdur A.: Analysis and assessment of the effectiveness of operation of binary power plant utilising geothermal water with a medium enthalpy, Transaction of IFFM, 114 (2003).
[13] Nowak W., Sobański R., Kabat M., Kujawa T.: Systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermicznej, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2000.
[14] Nowak W, Stachel A.: Stan i perspektywy wykorzystania niektórych odnawialnych źródeł energii w Polsce, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004.
[15] Porochnicki J., Chodkiewicz R., Krysiński J.: Elektrociepłownia geotermalna. Czysta Energia, 1(2001), str. 11-12.
[16] Sobański R., Kabat M., Nowak W.: Jak pozyskać ciepło z Ziemi, COIB, Warszawa 2000.
[17] Sokołowski J.: Zarys programu działań w zakresie energii geotermalnej, Instal 10 (2001), 54-57.
[18] Zieja T.: Słomniki na wodzie. GlobEnergy, 1(2003), str. 31-33.