MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 2 (4) 2011

Publ. 08.05.2011

Ekranowanie i zabezpieczanie urządzeń oraz systemów - wymagania i badania.

Shielding and Protection of Equipment- Requirements and Tests

dr inż. Krzysztof DYMARKOWSKI, dr inż. Rafał NAMIOTKO, dr hab. inż. Ryszard J. KATULSKI

s. 34-43 DOI:

Abstract

The article discusses the problem of testing the effectiveness of shielding equipment. A review of standards and normative documents concerning radiated electromagnetic limits disturbances and their measurement methodology was conducted. The requirements for shielding attenuation structures (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) in the context of reducing electromagnetic radiated disturbances, as well as protection against access to classified information were described.

Streszczenie

W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (NO-06-A501, NO-06-A201, IEEE 299) w kontekście ograniczania emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, a także ochrony przed dostępem do informacji niejawnych, istotnych z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, oraz ochrony informacji gospodarczych. Przedstawiono metodykę badania tłumienności struktur ekranujących. Zaprezentowano techniki obniżania emisyjności urządzeń. Na wybranych przykładach omówiono dostosowanie komercyjnych urządzeń informatycznych do wymagań środowiska pracy.

Keywords

shielding, protection, disturbances, electromagnetic environment

Słowa kluczowe

ekranowanie, zabezpieczanie, zakłócenia elektromagnetyczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Namiotko R., Dymarkowski K., Katulski R.J.: Badania tłumienności struktur ekranujących w
okrętowym środowisku elektromagnetycznym, V Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław 2005.
[2] Katulski R.J., Namiotko R.: Ulot informacji w środowisku elektromagnetycznym, Zeszyty
Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, seria: Technologie Informacyjne, 6/2005.
[3] Dymarkowski K., Obrochta W., Namiotko R.: Technika obniżania emisyjności pola
elektromagnetycznego urządzeń komputerowych. Mat. Konf., IX Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, Gdynia 2003.
[4] STANAG 4557 EM SHIELDIG: Methods Of Standard Attenuation Measurements for Naval Enclosures.
[5] NO-06-A501 Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badania tłumienności obiektów ekranujących.
[6] NO-06-A201 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania na tłumienność obiektów ekranujących.
[7] IEEE 299 Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic of Shielding Enclosures.
[8] EN 61000-4-21 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-21: Testing and measurement techniques – Reverberation chamber test methods.
[9] PN-CISPR 16-2 Kompatybilność elektromagnetyczna, Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne.
[10] IEC 61000-5-2 Installation & mitigation guidelines.