MENU

mgr inż. BOROWSKI Kornel

mgr inż. Kornel Borowski – w roku 2012 ukoń czył studia magisterskie na wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdań skiej. Od tego samego roku doktorant na kierunku elektrotechnika. Od roku 2013 pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na stanowisku wykładowca. Prowadzone w ramach pracy na uczelni i rozprawy doktorskiej badania, głównie skupiająsię na problematyce ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów w instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych niskiego napięcia, oraz projektowaniu i eksploatacji instalacji oświetleniowych. Autor około 15 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz zdobywca srebrnego medalu INNOWACJE 2015 za „Sposób i układ do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC i typu A”który jest równocześnie tematem rozprawy doktorskiej autora.