MENU

prof. dr hab. RADECKA Marta

Marta Radecka jest od 1992 r. zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1993 r.  uzyskała  stopień  dra  nauk  chemicznych,  w  2004  stopień  dr  habilitowanego,  a  w 20011  tytuł  naukowy  profesora nauk  chemicznych.  Tematyka  badawcza  zespołu kierowanego Prof. M.Radecką koncentruje się wokół zagadnień związanych z foto- i elektrochemią   ciała   stałego.   Prowadzone   przez   Nią   badania   o   charakterze podstawowym  jak  i aplikacyjnym  dotyczą  materiałów tlenkowych  w  formie  mikro-  i nano oraz cienkich warstw dla elektrochemicznych ogniw PEC do konwersji energii słonecznej  na  chemiczną,  fotokatalizatorów  do  rozkładu  zanieczyszczeń  w  wodzie, tlenkowych   ogniw   paliwowych   oraz   półprzewodnikowych   sensorów   gazu.   Jest autorem  około  110  prac  naukowych,  w  tym  76  w  czasopismach  z  bazy  danych Thomson  Reuters  Master  Journal  List  (h-index=23),  1  monografii, współautorem  2 skryptów. Od 2012 r pełni funkcję  kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej WIMiC AGH.