MENU

dr hab. inż. KARPIŃSKI Lesław

Ukończone studia wyższe:

 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Chemii i Fizyki Technicznej, spec. Fizyki kwantowe i ciała stałego, 1971,

Data uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Chemii i Fizyki Technicznej, 1980.11.20 „Silne impulsowe pola magnetyczne (20-350T)dla celów mikrosyntezy termojądrowej”

Data uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Politechnika Poznańska, Wydz. Elektryczny, 1995.03.21. „Elektryczne układy impulsowe wielkich mocy” 

Dyscyplina i specjalność naukowa:

Elektrotechnika, inżynieria wysokich napięć i wielkich mocy.

 Charakterystyka osiągnięć naukowych i technicznych

W pracy naukowo-badawczej zajmuję się eksperymentalnymi metodami badania zjawisk fizycznych towarzyszących badaniom plazmy o parametrach termojądrowych. W szczególności opracowałem, zbudowałem i przebadałem rodzinę generatorów udarowych wytwarzających impulsy elektryczne wielkich mocy. Czas trwania impulsów elektrycznych zawierał się w przedziale od kilku mikrosekund do dziesiątek nanosekund, a osiągana moc szczytowa ma wartość od kilkudziesięciu MW do kilkuset GW. W oparciu o zbudowane generatory wraz z zespołem przeprowadziłem badania w następujących obszarach fizyki doświadczalnej:

• Badanie gęstej i gorącej plazmy, generowanej laserem w  silnych impulsowych polach magnetycznych o indukcji do 100 T a w przypadku dodatkowego wykorzystania zjawiska kompresji pola za pomocą linerów napędzanych materiałem wybuchowym do 350 T. 

• Badanie plazmy wytwarzanej za pomocą intensywnej wiązki elektronów o energii do 800 keV, prądzie do 100 kA i czasie trwania impulsu ~ 60 ns.

• Badanie plazmy wytwarzanej w wyniku elektroeksplozji przewodników (X- pinch) oraz w układach typu Plasma-Focus z prądem wyładowania do 3 MA.

Opracowałem, zbudowałem i uzyskałem akredytację przy PCA dla Laboratorium Symulowanych Wyładowań Atmosferycznych (LSWA) w zakresie badania odporności obiektów na bezpośrednie trafienie piorunem. W oparciu o przeprowadzone badania kilka statków powietrznych ( dwa helikoptery oraz dwa samoloty) uzyskały odpowiednie certyfikaty dopuszczające do lotów w tym certyfikaty amerykańskiej organizacji FAA oraz rosyjskiej organizacji lotniczej.

Wyniki swojej pracy naukowo-badawczej zawarłem m.in. w 2 rozprawach, 1 monografii , około 80 artykułach i referatach naukowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Kierowałem badaniami odporności na wyładowanie atmosferyczne różnych obiektów (statki powietrzne, przewody OPGW, uzbrojenie SP itp.). Wykaz w załączniku 1. Podobnie kierowałem realizacją projektów na rzecz polskiego przemysłu oraz ośrodków naukowo-badawczych – wykaz wybranych realizacji w załączniku 2.

Organizowałem i kierowałem międzynarodową współpracą  z KFK w Karlsruhe, z Politechniką w Pradze oraz z 3 Instytutami rosyjskimi

 

Charakterystyka dorobku dydaktycznego

• Prowadziłem wykłady na studiach dziennych, kierunku Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z przedmiotu Technika Wysokich Napięć w Fizyce oraz z przedmiotu Teoria Drgań w Wojkowej Akademii Technicznej na wydziale Chemii i Fizyki Technicznej 

• Byłem promotorem 3 prac dyplomowych magisterskich na kierunku Elektrotechnika PW oraz 3 prac dyplomowych magisterskich na kierunku Fizyka Techniczna WAT.

• Prowadziłem sykle seminariów dotyczących problemów wykorzystania urządzeń wielkich mocy w badaniach nad syntezą termojądrową realizowaną sposobami bezwładnościowego (Inertial Confinment) i magnetycznego (Magnetic Confinment)utrzymania plazmy.

Dorobek w kształceniu kadry

• Byłem promotorem w przewodzie doktorskim mgr J. Jakubowskiego, zakończonym 29.06.1999r.

• Opiniowałem 1 rozprawę doktorską.

• Kierowałem zespołami badawczymi realizującymi  6 projektów badawczych w tym jeden celowy KBN (1992-94 i 1995-97), badania ramach DS (od 1996r.), badania własne (2001) oraz kilkukrotnie zespołami realizującymi prace zlecone przez zakłady przemysłowe (fabryki przewodów i kabli).

Udział kandydata w organizacji nauki

• Jestem  członkiem Komitetów Naukowych  3 konferencji międzynarodowych i krajowych:

BEAMS

Plazmochemia

TWN

PTOO

• Jestem członkiem następujących organizacji i stowarzyszeń naukowych:

Sekcja Fizyki Plazmy

Sekcja Kompatybilności elektromagnetycznej

Sekcja Magnetyzmu

• Współpracuję z kilkunastoma ośrodkami: zagranicznymi i krajowymi, m in. z:

Politechniką w Pradze,

Uniwersytetem w Talinie,

FIAN w Moskwie,

Politechniką w Sofii

Instytutem Chemii Przemysłowej

Instytutem Energetyki w Morach,

Politechniką Warszawską – Instytut Wielkich Mocy, Wydział Chemii 

 

• Uczestniczyłem w organizowaniu i prowadzeniu badań w ramach międzynarodowych projektów takich jak:

- Centre of Excellence on Application of Plasmas and Pulsed- Power Technique - 5th Framework Program Accompanying Measures;

- Transnational Access to Major European Facilities, Megajoule Plasma-Focus PF-1000 - 6th Framework Programme, Infrastructure-5;

-   ICDMP (International Centre of Danse Magnetized Plasma), powstałe w 1999 roku w wyniku porozumienia pomiędzy UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) i Państwową Agencją Atomistyki, Plasma-Focus (PF-1000) pracujące w IFPILM jest  tu głównym urządzeniem odpowiednim do prowadzenia tego typu badań. Jest udostępniane podmiotom zagranicznym w ramach porozumienia Transnational Access to Major European Facilities. W ramach Międzynarodowego Centrum Gęstej Namagnetyzowanej Plazmy organizowane są coroczne szkoły dla młodych pracowników naukowych;

 

.

 Działalność organizacyjna

• Od l września 1993r. pełnię funkcję Kierownika Zakładu Fizyki Wielkich Mocy w IFPiLM

• Od 1994  do 2002  byłem członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej NK-107 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej  w   ramach której to, opracowałem 4  normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz opisu środowiska elektromagnetycznego związanego z wybuchami jądrowymi. Dodatkowo, jestem autorem dwóch norm obronnych dotyczących badań i ochrony statków powietrznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych. 

• Uczestniczyłem w komisji ekspertów powołanej przez Ministra Obrony Narodowej do wyjaśnienie przyczyn katastrofy lotniczej SU - 22. 

 Ważniejsze wyróżnienia i odznaczenia naukowe, zawodowe

• Zespołowa nagroda Ministra Obrony Narodowej,

• Nagroda Komendanta WAT

• nagrody Dyrektora IFPiLM

• wyróżnienie statuetką PROTONA

• srebrny krzyż zasługi.