MENU

prof. dr hab. inż. GLINKA Tadeusz

Tadeusz Glinka. Studia na Wydz. Elektrycznym Pol. Śląskiej ukończył w 1961 roku, stopień naukowy doktora uzyskał w 1968 roku, a doktora habilitowanego w 1975 roku. W roku 1990 Prezydent RP nadał Mu tytuł profesora. Od roku 1961 pracuje jako nauczyciel akademicki w Politechnice Śląskiej. W latach 1990-96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego, a w latach 1995-2008 funkcję dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej. Od roku 1994 jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badawczego Branżowego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Maszyn Elektrycznych Komel (IB BOBRME Komel), a od roku 1997 jest także pracownikiem IB BOBRME Komel.