MENU

dr hab. inż. ADAMOWICZ Marek

Ukończył Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej gdzie obronił pracę magisterską pt. "Sterowanie trójfazowym falownikiem napięcia PWM z eliminacją wybranych harmonicznych przy niskiej częstotliwości przełączania", a następnie podyplomowe studia specjalistyczne i studium doktoranckie, również na Wydziale EiA PG. W 2008 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Układ regulacji silnika indukcyjnego z osłabionym polem w szczelinie powietrznej?. Laureat nagród dla młodych naukowców na sympozjach i konferencjach krajowych, laureat stypendium Grupy LOTOS SA dla młodych talentów naukowych Politechniki Gdańskiej. W czasie studiów odbył praktykę w Elektrowni Wodnej Żarnowiec SA w Czymanowie. Po ukończeniu studium doktoranckiego pracował w Biurze Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej na stanowisku specjalisty ds. wynalazczości. Od 2006 r. na stanowisku asystenta a następnie adiunkta (od 2008 r.) na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2010 pracuje na stanowisku głównego specjalisty na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Odbył szkolenie w firmie Infineon (producent diod i tranzystorów mocy) a także staże przemysłowe w firmach technologicznych z branży napędów elektrycznych i energoelektroniki. Od 2006 roku współpracuje z Tallin University of Technology (Estonia) w ramach projektów i umów międzynarodowych. Od 2010 roku współpracuje w zespole międzynarodowym (Politechnika Gdańska, Texas A&M University, Michigan State University). Kierownik 2 projektów badawczych i wykonawca w 10 projektach badawczych realizowanych w instytucjach naukowych w kraju. Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych, organizator konferencji międzynarodowych w kraju i zagranicą, członek komitetu naukowego konferencji IEEE Compatibility and Power Electronics, recenzent IEEE Transactions on Smart Grids, aktywnie uczestniczy na rzecz środowiska naukowego, aktywnie uczestniczy w działalność społecznej na rzecz społeczności lokalnej Pomorza.