MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 1 (7) 2012

Publ. 30.03.2012

Koszty dostawy złej jakości energii elektrycznej

Repercussions of bad quality power distribution

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA

s. 11-19 DOI:

Abstract

The bad quality of power causes huge financial consequences and nowadays we do not have any acceptable methods to assess them. In the future the governor of electric energy market should have a significant role in selecting a reliable system of costs assessment of distribution when electromagnetic disturbances appear.

Streszczenie

Zła jakość energii elektrycznej jest przyczyną znaczących konsekwencji finansowych. Nadal brak zgody, co do metody szacowania ekonomicznych skutków zaburzeń elektromagnetycznych. Za niedoskonałe uznaje się także istniejące obecnie metody pozyskiwania informacji dotyczących kosztów powstałych u odbiorców w wyniku złej jakości zasilania. Zgłaszana jest pilna potrzeba określenia orientacyjnych kosztów dla wyróżnionych sektorów stanowiących podstawę planów finansowych inwestycji energetycznych. W tym procesie bardzo ważna jest rola regulatora rynku energii, jako twórcy mechanizmów odpowiedzialności za zaburzenia i wyceny skutków finansowych złej jakości zasilania.

Keywords

costs, distribution, power quality, electromagnetic disturbance.

Słowa kluczowe

koszt, dostawa, jakość energii, zaburzenia elektromagnetyczne.

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Ankieta Polskiego Cyklu Seminaryjnego Leonardo, AGH, PCPM LPQI, 2003
[2] Bertazzi A., Fumagalli E., Lo Schiavo L.: The use of customer outage cost surveys in policy decision-making: the Italian experience in
regulating quality of elasticity supply, 18th CIRED (International Conference on Electricity Distribution), Turin, Italy, June 2005.
[3] Caramia P., Carpinelli G., Verde P.: Power quality indices in liberalized markets, Wiley, 2009.
[4] CIGRE, Sierpień 2001, METHODS TO CONSIDER CUSTOMER INTERRUPTION COSTS IN POWER SYSTEM ANALYSIS.
[5] CIRED 2001 – Round Table – Costs Aspects of Power Quality – Wtorek, 19 czerwca 2001
[6] Council of European Energy Regulators Working Group on Quality of Electricity Supply, BENCHMARKING REPORT ON QUALITY OF
ELECTRICITY SUPPLY – 3 reports

[7] Carlsson F., Martinsson P.: Willingness to pay among Swedish households to avoid power outages”, Elforsk rapport 05:04
(www.elforsk.se).
[8] The Cost of Power Disturbances to Industrial & Digital Economy Companies analiza PRIMEN dla EPRI’s Consortium for Electric Infrastructure
for a Digital Society (CEIDS)
[9] Custom Power – state of art. Working Group 14.31, CIGRE).
[10] Economic Evaluation of Power Quality, Mark McGranaghan, Bill Roettger, 2002, IEEE.
[11] Economic criteria for reliability improvement – World Bank study, Brazylia, 2003.
[12] Economic Framework for Power Quality, TB N° 467 - JWG CIGRE-CIRED C4.107.
[13] Engineering Recommendation: ER P28 – Planning limits for voltage fluctuations caused by industrial, commercial and domestic equipment
in the UK; ER P29 – Planning limits for voltage imbalance in the UK; ER G5/4 – Harmonics limits and regulations (BS EN 61000-4-7).
[14] A Framework and Review of Customer Outage Costs: Integration and Analysis of Electric Utility Outage Cost Surveys, przygotowane
dla Energy Storage Program - Office of Electric Transmission and Distribution - U.S. Department of Energy, Listopad 2003
[15] Kennedy B.: Power quality primer. McGraw-Hill, 2000.
[16] Krajowy Raport Benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych, URE, 2009.
[17] Power Quality in European Electricity Supply Networks, Euroelectric 2002
[18] Sand K., Samdal K., Seljsetth H.: Quality of supply regulation – status and trends. SINTEF Energy Research.
[19] NER directive on power quality – a regulatory framework for the management of power quality in South Africa, National Electricity Regulator,
South Africa, March 2002.
[20] Ofgem (2004), Electricity distribution price control review - Appendix - Consumer expectations of DNOs and WTP for improyements
in setyice report”, Consultation document 145f/04 (www.ofgem.goy.uk).
[21] Outage Cost in Chilean Industry, Pablo Serra, Gabiriel Fierro, 1997, IEEE
[22] Quality of electricity supply- comparative survey, Energy Regulatory Regional Association, Hungary, April 2004.
[23] Prezentacja na konferencji CIRED Wiedeń 21-24 May 2007 – ARGENT-UK-RT6a
[24] Samdal K., Kjolle G., Singh B., Trengereid F.: „Customers” interruption costs: what”s the problem? 17th CIRED (International Conference
on Electricity Distribution), Barcelona, Spain, June 2003.
[25] University of Coimbra – Portugalia 2001, SURVEY ABOUT THE POWER QUALITY RELATED PROBLEMS IN PORTUGAL
[26] Wagner J.P.: The cost of power quality in the ITE industry. Proceedings of 2nd International Conf. on Power Quality - PQA ‘92, Atlanta,
Georgia, Sep. 28-30, 1992.
[27] http://www.leonardo-energy.org/ European Power Quality Survey, 2004, LPQI