MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Syntetyczne miary jakości napięcia

Synthetic index of power quality

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA, dr inż. Andrzej FIRLIT, dr inż. Grzegorz BŁAJSZCZAK

s. 62-70 DOI:

Abstract

The article describes the concept of synthetic indexes of power quality determined on the basis of traditional indexes of powerquality. Two categories of power quality have been thus distinguished: satisfactory (S) and unsatisfactory (UN). The introduction of those categories will facilitate comparative analysis of power supplies.

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję syntetycznego wskaźnika jakości napięcia, wyznaczanego na podstawie zbioru miar liczbowych tradycyjnych wskaźników jakości napięcia. Na tej podstawie wyróżniono dwie klasy jakości napięcia: zadowalającą (Z) i niezadowalającą (NZ). Wprowadzenie klas jakości ułatwi analizę porównawczą pomiędzy wyróżnionymi elementami krajowego systemu elektroenergetycznego tzn. pomiędzy rejonami w ramach jednego operatora, pomiędzy różnymi operatorami oraz pomiędzy oddziałami w ramach sieci operatora przesyłowego.

Keywords

synthetic indexis, power quality, power supplies

Słowa kluczowe

jakość napięcia, wskaźniki jakości napięcia, analiza porównawcza, syntetyczne wskaźniki, syntetyczne miary jakości

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/syntetyczne-miary-jakosci-napiecia-bibliografia.php