MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 4 (10) 2012

Publ. 30.12.2012

Problemy zasilania z bezprzerwowych zasilaczy statycznych

Problems connected with powering by static ups

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 44-61 DOI:

Abstract

UPS is typically used to protect computers, data centers, telecommunication equipment and other sensitive electrical equipment where an unexpected power disruption could cause health hazards, fatalities, serious business disruption or data loss. The article describes and justifies the new international UPS classification, some fundamental installation problems, rules for UPS selection and its own overload and short-circuit protection as well as means of protection against electric shock in output circuits.

Streszczenie

Statyczne zasilacze bezprzerwowe są zazwyczaj używane do bezpiecznego zasilania komputerów, ośrodków informatycznych, urządzeń telekomunikacyjnych i innych wrażliwych urządzeń elektrycznych, jeżeli zakłócenie ich zasilania może spowodować zagrożeniedla zdrowia lub życia ludzi, poważne straty materialne albo utratę danych. W artykule opisano oraz uzasadniono nową międzynarodową klasyfikację zasilaczy UPS, wybrane podstawowe problemy instalacyjne, zasady doboru UPS i ich zabezpieczeń nadprądowych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej w obwodach wyjściowych.

Keywords

uninterruptible power supplies, quality level, continuity level, power acceptability curve, UPS classification, input circuit protection, output circuits protection, electric shock protection

Słowa kluczowe

zasilanie bezprzerwowe, jakość i ciągłość zasilania, charakterystyka odporności napięciowej sprzętu informatycznego, międzynarodowa klasyfikacja UPS, zabezpieczenia obwodu wejściowego, zabezpieczenia obwodów wyjściowych, ochrona przeciwporażeniowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/problemy-zasilania-z-bezprzerwowych-zasilaczy-statycznych-bibliografia.php