MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca za pomocą wyłączników różnicowoprądowych, czyli jak czytać i jak interpretować normy

Additional protection against electric shock by means of residual current devices or how to read and how to interpret standards

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 66-75 DOI:

Abstract

The last edition of standard 60364-4-41 extends the use of additional protection against direct contact on socketoutlets up to 20 A intended for ordinary persons and for all mobile equipment up to 32 A for use outdoors. Exemptions allowed in the standard are formulated so enigmatically, that they are difficult to exploit. The article explains meaning and intentions of derogations and other provisions of standard on additional protection.

Streszczenie

Ostatnia edycja normy 60364-4-41 rozszerza obowiązek stosowania ochrony uzupełniającej przed dotykiemn bezpośrednim na obwody gniazd wtyczkowych przeznaczonych dla laików oraz na wszelkie urządzenia ruchome użytkowane na wolnym powietrzu. Norma dopuszcza pewne odstępstwa, ale są one sformułowane tak enigmatycznie, że trudno je praktycznie wykorzystać. W artykule wyjaśniono sens i intencje dopuszczalnych odstępstw oraz innych postanowień normy co do ochrony uzupełniającej.

Keywords

additional protection, high sensitivity RCDs, rules of application, permitted derogations, difficulties of standard interpretation

Słowa kluczowe

ochrona uzupełniająca, wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe, zasady stosowania, dopuszczalne odstępstwa, trudności interpretacyjne normy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/ochrona-przeciwporaeniowa-uzupeniajca-za-pomoc-wycznikow-ronicowoprdowych-czyli-jak-czyta-i-jak-interpretowa-normy-bibliografia.php