MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 2(24) 2016

Publ. 30.06.2016

Pomiary mocy i energii w elektroenergetyce

Measurement of Electric Power and Energy

dr hab. inż. Andrzej BIEŃ

s. 60–65 DOI: 10.17274/AEZ.2015.24.05

Abstract

Modern measurements of electric power and energy are conducted by instruments with convert and process digital signals. The paper specifies a general definition of power and energy for the purpose of measurement in the electrical power engineering, pointing to the structure of such instruments. In the description of properties of digital instruments the importance for modern measurement input circuits and interfaces has been highlighted.

Streszczenie

Współczesne pomiary mocy i energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych są realizowane przyrządami przetwarzającymi sygnały cyfrowe. Zaproponowano ogólną definicję mocy i energii dla celów pomiarowych w elektroenergetyce, wskazując na strukturę przyrządów realizujących takie pomiary. W opisie własności cyfrowych przyrządów zwrócono uwagę na ważne dla współczesnych pomiarów obwody wejściowe i interfejsy komunikacyjne.

Keywords

wattmeter, watthourmeter

Słowa kluczowe

watomierz, licznik energii elektrycznej

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] A. Bień: „Metrologia jakości energii elektrycznej w obszarze niskoczęstotliwościowych zaburzeń napięcia sieci”, AGH, Kraków 2003.

[2] A. Bień: „Systemy pomiarowe w elektroenergetyce”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.

[3] L. Czarnecki: „Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

[4] J. Łastowiecki: „Układy pomiarowe prądu w energoelektronice”, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2003.

[5] A. Wiszniewski: „Przekładniki w elektroenergetyce”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.

[6] T. Zieliński: „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów”, AGH, Kraków 2002.