MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Pomiary rezystancji uziemienia w gruntach o dużej rezystywności

Earthing Resistance Measurements in High Resistivity Soils

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS

s. 106 – 109 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.09

Abstract

The principle of the technical method of earthing resistance measurements has been described. The advantages and important
technical problems related to the execution of such measurements in high resistivity soils have been pointed out. The technical solutions
of elimination of such metrological problems by changes in the structure and the location of measurement probes have been explained.

Streszczenie

W artykule opisano zasadę pomiarów rezystancji uziemienia metodą techniczną, wskazując jej zalety jak również istotne problemy techniczne związane z realizacją takich pomiarów w gruntach o dużej rezystywności. Zaprezentowano możliwości techniczne rozwiązania wskazanych problemów metrologicznych przez wprowadzenie zmian w konstrukcji oraz w sposobie lokalizacji sond pomiarowych.

Keywords

earthing, earthing resistance measurement, technical method of measurement

Słowa kluczowe

uziemienia, pomiar rezystancji uziemienia, metoda techniczna pomiaru

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Wodziński. "Wysokonapięciowa technika prób i pomiarów". PWN, Warszawa, 1997 r.
[2] S. Wojtas. "Ocena uziemień odgromowych metodami: udarową i wysokoczęstotliwościową". Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 53, nr 4,
2007 r.
[3] S. Wojtas. "Ocena właściwości rozległych systemów uziemień pracujących w systemach ochrony odgromowej". AUTOMATYKA ELEKTRYKA
ZAKŁÓCENIA, vol. 14, nr 4 (2013), s. 56-64.
[4] J.Strzałka, T.Wojsznis. "Zasady wykonywania pomiarów uziemień i oceny wyników pomiarów". Seminarium N-T „Pomiary odbiorcze
i eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych do 1 kV”. Kraków, 3 kwietnia 2003 r.
[5] H. Boryń, S. Wojtas. Układ do pomiaru impedancji uziemienia, zwłaszcza w gruntach o znacznej rezystywności. Zgłoszenie patentowe
P402225 z dnia 24.12.2012.
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późn. zmianami.
[7] PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
[8] strona internetowa www.atmor.pl