MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 3(21) 2015

Publ. 30.09.2015

Lokalizacja ograniczników przepięć głowic kablowych na stanowiskach słupowych SN

Location of Surge Protective Devices (SPD) of the Power Cable Terminations on MV Supports

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

s. 32-39 DOI: 10.17274/AEZ.2015.21.03

Abstract

The article discusses some problems of surge protection of power cable terminations located on poles of overhead medium

voltage power lines. The influence of the installation place of surge protection devices on the pole and the distance between them and the

cable terminations on the overvoltage value and surge protection effectiveness. It is indicated right principles of modernization of existing

and new construction of the transient poles between overhead and cable power lines.

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane problemy ochrony przeciwprzepięciowej głowic kablowych zlokalizowanych na słupach

napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Analizowano wpływ miejsca zainstalowania ograniczników na słupie

oraz odległości między ogranicznikami a głowicami kablowymi na wartość przepięcia i skuteczność ochrony. Wskazano właściwe zasady

modernizacji istniejących oraz konstruowania nowych słupów przejściowych pomiędzy linią napowietrzną a kablową.

Keywords

cable, surge protection

Słowa kluczowe

ochrona przeciwprzepięciowa, kable

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami izolowanymi, tom 1, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii

Elektrycznej, Poznań, 1994 r.

[2] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-30 kV na słupach betonowych z przewodami o przekrojach 35 i 70 mm2, Energoprojekt

Poznań, Poznań, 1984 r.

[3] A. Arciszewski, J. Zawodniak: Linie średniego napięcia w aspekcie awaryjności oraz problemów formalno-prawnych, Prace Instytutu

Elektroenergetyki, zeszyt 247., Warszawa, 2010 r.

[4] Bezpol, Katalog osprzętu do linii napowietrznych i kablowych nn i SN, 2015 r.

[5] K.L. Chrzan: Wysokonapięciowe ograniczniki przepięć, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 203r.

[6] D. Duda, Z. Gacek: Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice,

2015 r.

[7] J.L. Jakubowski: Podstawy teorii przepięć w układach energoelektrycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1968 r.

[8] Katalog słupów z łącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z płaskim układem przewodów

gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i Em, Wirbet SA,

[9] Poradnik, Sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych, tom II, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa,

1990 r.

[10] W. Skomudek: Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia, wyd. 1, Centralny Ośrodek

Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa, 2011 r.

[11] A. Sowa, S. Jężak: Ochrona przed przepięciami w typowych obiektach Zakładów Energetycznych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału

Energii Elektrycznej, Poznań 1999 r.

[12] B. Synal: W. Rojewski: W. Dzierżanowski: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa podstawy, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003 r.

[13] S. Szpor, H. Dzierżek, W. Winiarski: Technika wysokich napięć, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1967 r.

[14] D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000 r.

[15] ZPUE Włoszczowa, Katalog do projektowania, stanowiska słupowe z odłącznikami, stanowiska słupowe z zejściami kablowymi SN,

Włoszczowa 2010 r.