MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Kłopoty z projektem przebudowy zasilania niedużego zakładu

Problems with a Project of Development of Power Supply for a Small Industrial Plant

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 96 – 98 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.08

Abstract

Because of the increase in power demand the main distribution circuit was replaced by two separate circuits with two separate settlement metering systems. As a result, the settlement metering itself unduly complicated and energy costs become higher as well. The rules for proper use of fireman's switches and residual current devices have also been infringed.

Streszczenie

Ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc wymieniono główną linię rozdzielczą zakładu na dwie osobne linie z osobnymi układami rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej. W rezultacie niepotrzebnie skomplikowano sam układ pomiarowy i zawyżono koszty poboru energii. Naruszono też zasady poprawnego stosowania przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz wyłączników różnicowoprądowych.

Keywords

main distribution circuit, settlement metering system, fireman's switch, supply for safety services, residual current device

Słowa kluczowe

główna linia rozdzielcza, układ rozliczeniowego pomiaru energii, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zasilanie obwodów bezpieczeństwa, wyłącznik różnicowoprądowy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock.
[2] CEI 60364-4-41:2005 Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques.
[3] HD 60364-4-41 January 2007 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety − Protection against electric shock (IEC 60364-4-41:2005, modified).
[4] PN-HD 60364-4-41 :2009P Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41 : Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
[5] PN-EN 61140:2005P Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym − Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
[6] PN-IEC 60884-1:2006P Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego − Część 1: Wymagania ogólne.
[7] DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) Juni 2007 Errichten von Niederspannungsanlagen − Teil 4-41: Schutzmaßnahmen − Schutz gegen elektrischen Schlag. Deutsche Übernahme HD 60364-4-41:2007.
[8] ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2010 Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen).
[9] NF C 15-100/A1:2008 Installations électriques à basse tension.
[10] E. Musiał. „Kto jest laikiem w dziedzinie elektrotechniki”. AUTOMATYKA, ELEKTRYKA , ZAKŁóCENIA, vol.1 Nr 1(1) 2010, s. 98-101.
[11] IEC TS 60479-2:2007E Effects of current on human beings and livestock − Part 2: Special aspects.