MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Wpływ błędów przekładników prądowych na działanie zabezpieczeń różnicowych

Influence of Current Transformers Errors on Operation of Differential Protection

dr inż. Zygmunt KURAN

s. 30 – 39 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.03

Abstract

Differential protections of the transformers utilize current transformers. The advantages of that system are obvious, but at the same time, there are numerous problems resulting from changes in technical specifications of that modern current transformers. It is pointed to the decisive role of the current transformer errors in the correct operation of transformer differential protection. Standard recommendations to the technical performance of current transformers are discussed. A very careful selection of the type of current transformer for the differential protection is required.

Streszczenie

Zabezpieczenia różnicowe transformatorów wykorzystują indukcyjne przekładniki prądowe. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste, ale jednocześnie występują liczne problemy wynikające ze zmian parametrów technicznych nowoczesnych przekładników. Wskazano na decydującą rolę błędów przekładnika w poprawnym działaniu zabezpieczenia. Omówiono zalecenia norm dotyczące parametrów technicznych przekładników. Wymagany jest bardzo staranny dobór rodzaju przekładnika do zabezpieczenia różnicowego.

Keywords

transformer differential protections, current transformers, current transformer selection

Słowa kluczowe

zabezpieczenia różnicowe transformatora, przekładniki prądowe, dobór przekładników prądowych

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] A. Wiszniewski, Przekładniki w elektroenergetyce, WNT Warszawa 1982.
[2] Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, WNT Warszawa 2011
[3] Polska Norma; PN-EN 60041-1 − maj 2000 r.
[4] Polska Norma; PN-EN 60041-6 − maj 2000 r.
[5] Zmiana do Polskiej Normy; PN-EN 60041-1:2000/A1 − październik 2003 r.
[6] Addition to IEC 185: Current Transformers, New protective current transformer classes PR and PX, 1995-05-19.
[7] W.Winkler, A.Wiszniewski, Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1999.