MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 5, Nr 3 (17) 2014

Publ. 30.11.2014

Wybrane problemy ochrony przed przepięciami w obwodach sygnałowych

Some Problems of Overvoltage Protection in Signal Circuits

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

s. 8-22 DOI: 10.17274/AEZ.2014.17.01

Abstract

The paper discusses the fundamental technical problems related to the protection against the effects of surges in signal circuits. It is indicated the surge exposures – the voltage and current values of the surges recorded in operating of that circuits. The research methods and the types of strokes assay to determine the impulse resistance of the electronic device connectors. The paper presents the design of the surge protection devices and the used circuits in the surge protection.

Streszczenie

Omówiono zasadnicze problemy techniczne związane z ochroną przed skutkami przepięć w obwodach sygnałowych. Wskazano narażenia przepięciowe – wartości napięć i prądów udarowych rejestrowane w eksploatacji tych obwodów. Omówiono metody badań i rodzaje stosowanych udarów probierczych do wyznaczania odporności udarowej przyłączy urządzeń elektronicznych. Przedstawiono konstrukcję urządzeń przeciwprzepięciowych i stosowane układy połączeń w ochronie przeciwprzepięciowej

Keywords

signal circuits, overvoltage protection, surge protection devices

Słowa kluczowe

obwody sygnałowe, ochrona przeciwprzepięciowa, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne.
[2] PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
[3] PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
[4] PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych. [5] PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne.
[6] ITU-T Recommendation K.67. (02/2006), Series K: Protection against interference. Protection against interference. Expected surges on telecommunication and signaling networks due to lightning.
[7] A. Sowa : Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa. Biblioteka COSiW SEP, Warszawa 2005, s. 305.
[8] M. Tetreault, F.D. Martzloff: Characterization of Disturbing Transient Wale-forms on Computer Date Communication Line. Zurich EMC Symposium, 1985.
[9] T. Tominaga, H. Kawano, M. Hattori, M. Sato: Calculation of lighting surges inducing AT equipment connecting with 10 Base-5 cable. IEEE Symposium on EMC, 1999.
[10] PN-en 61000-4-4:1998, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badania odporności na udary.
[11] PN-EN 61000-4-12:2009, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badania odporności na przebiegi oscylacyjne. Podstawowa publikacja EMC.
[12] PN-EN 61000-4-4:2010, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Badania odporności na serie szybkich zakłóceń impulsowych (oraz poprawki PN-EN 61000-4-4: 210/A1).
[13] PN-EN 61643-21:2004, Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań.
[14] PN-EN 61131-2:2005, Sterowniki programowalne. Część 2. Wymagania i badania dotyczące sprzętu.