MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 13, nr 1 (47) 2022

Publ. 29.06.2022

Zagrożenia dla linii kablowych podczas prac ziemnych na terenie leśnym

Threats to Cable Lines During Earthworks in a Forest Area

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK, dr inż. Robert KORZENIEWICZ

s. 54-59 DOI: 10.17274/AEZ.2022.47.05

Abstract

The paper presents selected issues related to machines for cultivating forest soil in terms of the design and construction of cable lines. Their purpose is generally presented and technical parameters related to the depth of work are given. Afterwards, these data were compared with the normative requirements for the construction of cable lines in order to determine the scale of the threat..

Streszczenie

W artykule opisano wybrane zagadnienia związane z maszynami służącymi do uprawy gruntu leśnego w aspekcie projektowania i budowy linii kablowych. Przedstawiono ogólnikowo ich przeznaczenie i podano parametry techniczne związane z głębokością pracy. Następnie porównano zestawione dane z wymogami normatywnymi budowy linii kablowych , w celu określenia skali zagrożenia.

Keywords

cable lines, forest areas, design, construction

Słowa kluczowe

linie kablowe, tereny leśne, projektowanie, budowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] H. Kocjan: "Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008 r.,
[2] "Zasady hodowli lasu". DGLP, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2012 r.,
[3] Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, "Katalog: Przygotowanie gleby", www.otljarocin.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4fd93cfe-4ca1-4550-bea5-fab3e2ac5e08&groupId=3940853 (dostęp 02.01.2022 r.),
[4] Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, "Katalog: Maszyny szkółkarskie", www.otljarocin.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=f302d466-a6c4-45c6-938e-c7a027671a30&groupId=3940853 (dostęp 02.01.2022 r.),
[5] Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, "Katalog: Pielęgnacja upraw", https://www.otljarocin.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3afd1f56-b22a-4621-a715-50bced23e49e&groupId=3940853 (dostęp 02.01.2022 r.),
[6] Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, "Katalog: Przygotowanie i konserwacja dróg", https://www.otljarocin.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=88714f8b-aa3f-40f1-9925-c72561780cc2&groupId=3940853 (dostęp 02.01.2022 r.),
[7] Norma NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", Warszawa 2014 r.,
[8] E. Gadomska: "Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni," Część II, tom I, Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 2009 r.,
[9] Praca zbiorowa pod redakcją J. Panasa: "Poradnik majstra budowlanego", Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., Warszawa 2012 r.,
[10] Z. Wiłun: "Zarys geotechniki", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2013 r.