MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 3 (45) 2021

Publ. 30.12.2021

Definicje elektrycznych wielkości mocowych w normie IEEE Std 1459-2010

Definitions of Power Quantities in the IEEE Std 1459-2010

dr inż. Tadeusz St. PIOTROWSKI

s. 32-38 DOI: 10.17274/AEZ.2021.45.03

Abstract

The paper deals with the definitions of electrical power to quantify the flow of electrical energy in single-phase and three-phase circuits under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced and unbalanced conditions recommended for the instrumentation design by the current IEEE standard. These definitions were adopted not by consensus but by balloting. They are based on concepts strongly contested by some eminent researchers. According to the author of the article, this determines the expected lack of practical impact of the standard

Streszczenie

Artykuł przedstawia definicje elektrycznych wielkości mocowych opisujących przepływ energii elektrycznej w obwodach sinusoidalnych i niesinusoidalnych, jednofazowych i trójfazowych, symetrycznych i niesymetrycznych zalecane przez aktualnie obowiązującą normę IEEE do stosowania przy konstruowaniu przyrządów pomiarowych. Definicje te przyjęte zostały nie na zasadzie konsensusu lecz w wyniku głosowania. Oparte są o koncepcje mocno kontestowane przez niektórych wybitnych badaczy. Zdaniem autora artykułu przesądza to o spodziewanym braku praktycznego oddziaływania normy

Keywords

power measurement, power theory, IEEE standard
 

Słowa kluczowe

wielkości mocowe, norma IEEE, przepływ energii

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] IEEE Trial-Use Standard 1459-2000: IEEE Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions.
[2] R. Feynman, R. Leighton, M. Sands, "The Feynman Lectures on Physics.", Volume I. Addison–Wesley. 1964. - http://www.feynmanlectures. caltech.edu/I_04.html.

[3] IEEE Std 1459-2010: IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions.
[4] E.I. Emanuel, "Power Definitions and the Physical Mechanism of Power Flow." IEEE Press. A John Wiley and Sons, Ltd., Publication 2010.

[5] M. Depenbrock, "The FDB-method, a generalized applicable tool for analyzing power relations.", IEEE Trans. on Power Del., 1993. vol. 8, no. 2.
[6] C.I. Budeanu, "Puissances reactivez et fictives.", Institut Romain de l Energie. Bucharest. 1927.
[7] L.S. Czarnecki, "What is wrong with Budeanu concept of reactive and distortion power and why it should be abandonet.", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. vol. IM-36, no. 3. Sept. 1987.
[8] P. Bunet, "Puissance réactive et harmoniques.", R. G. E. 6 mars 1926.
[9] S. Fryze, "Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia.", Przegląd Elektrotechniczny, R. XIII, z. 7. 1931. reprint: Przegląd Elektrotechniczny, rok LXXVIII, z. 5/2002 i 6/2002.
[10] L.S. Czarnecki, "Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć.", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.