MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 1 (43) 2021

Publ. 31.03.2021

Performance Level (PL)
Part I - Basic Parameter of the Machine Safety Function (SF)

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa - PL
Część I – Podstawowy parametr funkcji bezpieczeństwa maszyny (SF)

mgr inż. Marek TRAJDOS

s. 8-14 DOI: 10.17274/AEZ.2021.43.01

Abstract

The paper discusses the concept of the safety function for the machine control circuit, which is one of the basic concepts that allow to design machines in accordance with the safety requirements. The basics of the architecture of systems implementing safety functions in machines were also discussed. Using the example of the fundamental emergency stop circuit, the basics of the reliability parameters for electromechanical components are explained. The concept of forced contact guidance is also explained. The basic formulas are given and the basis for further clarification of the performance level (PL) is prepared

Streszczenie

W pracy omówiono pojęcie funkcji bezpieczeństwa dla obwodu sterowania maszyny, które jest jednym z podstawowych pojęć, pozwalających projektować maszyny zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przedstawione też zostały podstawy architektury układów realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Na przykładzie fundamentalnego obwodu zatrzymania awaryjnego wyjaśniono podstawy parametrów niezawodnościowych dla elementów elektromechanicznych. Wyjaśniono także pojęcie wymuszonego prowadzenia styków. Podano podstawowe wzory i przygotowano podstawy do dalszego wyjaśnienia zagadnienia
poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.

Keywords

machine, safety function, emergency stop, reliability

Słowa kluczowe

maszyna, funkcja bezpieczeństwa, zatrzymanie awaryjne, niezawodność

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie). Tekst mający znaczenie dla EOG.
[2] Norma EN ISO 13849-1:2015 Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania.
[3] Norma EN ISO 13849-2:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 2: Walidacja.
[4] IFA Report 2/2017e Functional safety of machine controls. Application of EN ISO 13849.
[5] Norma EN ISO 13850:2015 Bezpieczeństwo maszyn. Funkcja zatrzymania awaryjnego. Zasady projektowania.
[6] Katalog firmy SIEMENS