MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 3 (41) 2020

Publ. 30.09.2020

Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych

Surge Immunity of LV Miniature Circuit Breakers During Lightning Ground Discharges

dr inż. Jarosław WIATER

s. 28-32 DOI:

Abstract

The results of tests focused on surge immunity of miniature circuit breakers (MCB) used as back-ups of surge protection devices have been presented in this paper. The results are set out in a tabular form. Three different modes of operation for miniature circuit breaker are shown: no operation, tripping and defect. The immunity was tested with surge current characterized by 10/350 μs waveform.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań wytrzymałości udarowej wyłączników nadmiarowo-prądowych stosowanych ostatnio jako dobezpieczanie ograniczników przepięć. Wyniki badań zostały zestawione w tabeli, w której rozróżniono trzy możliwe stany pracy wyłącznika nadmiarowo-prądowego tj. brak działania, wyłączenie i uszkodzenie. Wytrzymałość wyłączników nadmiarowo-prądowych badano prądem udarowym o stromości 10/350 μs

Keywords

surge protection device (SPD), selection, power coordination, back-up of surge protection devices, fire hazard.

Słowa kluczowe

ogranicznik przepięć, dobór, koordynacja energetyczna, dobezpieczanie ograniczników przepięć, zagrożenie pożarowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-EN 61643-11:2013. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań.
[2] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
[3] A.W. Sowa: Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi. Rozprawy Naukowe Nr 219. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
[4] Dehn + Söhne – Lightning Protection Guide. Revised 2nd edition. December 2014.
[5] J. Wiater: Zniszczenia elektronicznych liczników energii elektrycznej powstałe w wyniku niewłaściwego doboru ograniczników przepięć. Wiadomości Elektrotechniczne R. 83, nr 2 (2015), s. 23-25.
[6] J. Wiater: Ryzyko pożaru powodowane niewłaściwym sposobem dobezpieczania ograniczników przepięć niskiego napięcia DOI: 10.17274/AEZ.2019.37.03; vol. 10, nr 3 (37) 2019,pp.30-34