MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 3 (41) 2020

Publ. 30.09.2020

Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej

Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line

dr inż SKIBA Andrzej

s. 16-22 DOI:

Abstract

Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.

Streszczenie

W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w  zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem

Keywords

transmission line, distributed parameters, voltage surge, current surge, atmospheric discharge, ower system, overvoltage, simulation, voltage waves, wave reflections

Słowa kluczowe

linia długa, parametry rozłożone, udar napięciowy, udar prądowy, widmo amplitudowe, wyładowanie atmosferyczny, system elektroenergetyczny, przepięcie, symulacja, fale napięciowe, odbicia fal

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

1. R. Kurdziel: "Podstawy elektrotechniki", WNT, Warszawa 1966
2. S. Szpor: "Ochrona odgromowa. Tom 1. Wiadomości podstawowe", WNT, Warszawa 1973
3. S. Bolkowski: "Teoria obwodów elektrycznych", WNT, Warszawa 1999
4. A. Skiba: "Analityczny model obwodu elektrycznego", Miesięcznik SEP INPE nr 203, 2016, s. 46 – 56
5. T. Trajdos: "Matematyka dla inżynierów", WNT 1974