MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 11, nr 1 (39) 2020

Publ. 31.03.2020

Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym

Virtual Inertia in Electric Power Systems

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY

s. 14-19 DOI:

Abstract

The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aim is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classic electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.

Streszczenie

W artykule przedstawiono ideę wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczenie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.

Keywords

virtual inertia, power system

Słowa kluczowe

wirtualna inercja, system elektroenergetyczny

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Machowski, Z. Lubośny: „Stabilność systemu elektroenergetycznego.”, Warszawa WNT 2018
[2] S. Lei, H. Jiabing, Y. Xiaoming, C. Yongning: “Understanding Inertial Response of Variable Speed Wind Turbines by Defined Internal Potential Vector.”, Energies 2017, 10, 22
[3] IEEE Committee Report: Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies, IEEE Trans., Vol. PWRS-7, No. 1, pp 167–179, 1992.
[4] IEEE/CIGRE Joint Force: Classification of Power System Stability according to definition and classification of power system stability, June 2003.
[5] J. Wasilewski, Z. Lubośny: „Analiza rocznej zmienności inercji mas wirujących w elektroenergetycznym systemie synchronicznym kontynentalnej Europy w kontekście rozwoju i pracy OZE.”, Wiadomości elektrotechniczne, nr 2 (85), 2017.