MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 4 (38) 2019

Publ. 31.12.2019

Ochrona przed zewnętrznymi przepięciami w sieciach SN – podstawy teoretyczne

External Overvoltage Protection in the Medium Voltage Power Grid – Theoretical Basis

dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 72–81 DOI: 10.17274/AEZ.2019.38.04

Abstract

The article presents theoretical issues related to overvoltage arising in medium voltage networks. It describes a simplifed way physical phenomena accompanying the occurrence of internal overvoltage and the problem of their propagation in uninsulated and not fully insulated medium voltage lines.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wewnetrznymi przepięciami powstającymi w sieciach średniego napięcia. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fzyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć wewnętrznych oraz problem ich propagacji w nieizolowanych oraz niepełnoizolowanych liniach średniego napięcia.

Keywords

medium voltage lines, overvoltage

Słowa kluczowe

linie średniego napięcia, przepięcia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

1. D. Apgar: „Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzania niewiadomymi”. Wydawnictwo HELLION, Gliwice 2008 r.,
2. Z. Gacek: „Technika wysokich napięć. Izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Przepięcia i ochrona przed przepięciami”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 r.,
3. D. Duda, Z. Gacek: „Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 r.,
4. W. Skomudek: „Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia”. COSIW, Warszawa 2011 r.,
5. J., l., Jakubowski: „Podstawy teorii przepięć w układach elektroenergetycznych”. PWN, Warszawa 1968 r.,
6. J. Zawodniak: „Procesy starzeniowe w izolacji kablowej oraz linii napowietrznej o przewodach iepełno izolowanych”. Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 9. Nr 1 (31) 2018, s 34-40, DOI:10.17274/EAZ.2018.31.03,
7. J. Zawodniak: „Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych”. Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 6. Nr 1 (19) 2015, s 24-39, DOI:10.17274/EAZ.2015.19.03,
8. H. Markiewicz: „Urządzenia elektroenergetyczne”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001 r.,
9. Katalog: ZPUE Koronea: Linie napowietrzne SN i nN,
10. W. Hoppel. „Sieci średniego napięcia. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2017 r.,
11. K. Żmuda. „Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.,
12. Katalog: Ensto: Nowoczesne rozwiązania dla linii elektroenergetycznych nn i SN,
13. Katalog: Tele-Fonika Kable: Kable i przewody elektroenergetyczne,
14. W. Hoppel: „Zastosowanie równoległego układu rezystora i dławika do uziemienia punktu neutralnego sieci średniego napięcia”. Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich INPE, nr 200, maj 2016 r., s. 3-26,
15. J. Zawodniak: „Wpływ warunków pracy linii kablowych w sieci na zmiany wybranych właściwości izolacji wytłaczanej” promotor prof. dr hab. inż. A. Rakowska, Poznań 2014 r.,
16. S. Szpor, H. Dzierżek, W. Winiarski: „Technika wysokich napięć”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967 r.,
17. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 na żerdziach wirowanych. Układ pionowy, Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń elektrycznych STELEN, Poznań 2012 r.,
18. K. Wołkowiński: „Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967 r.,
19. W. Bogajewski: „Sieci elektroenergetyczne. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienia”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989 r.,
20. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2017 r.