MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 4 (38) 2019

Publ. 31.12.2019

Układy linii kablowej wykonanej z kabli jednożyłowych a jej właściwości techniczne

Formations of Cable Line Made From Single-Core Cables and its Technical Properties

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 54–69 DOI: 10.17274/AEZ.2019.38.03

Abstract

The technical parameters of two cable line formations constructed of high-voltage single-core cables with plastic insulation were analysed. It was found that each line formation has different thermal properties, current carrying capacity, energy loss level and environmental impact. Characteristic properties of the considered formation decide on its application in specifc network conditions. A well-made cable line design should take into account the indicated dependencies.

Streszczenie

Analizowano parametry techniczne dwóch układów rozmieszczenia linii kablowych zbudowanych z jednożyłowych kabli wysokiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych. Stwierdzono, że każdy układ linii ma inne właściwości termiczne, obciążalność prądową, poziom strat energii oraz oddziaływanie na środowisko. Charakterystyczne dla rozpatrywanego układu właściwości, decydują
o jego zastosowaniu w konkretnych warunkach sieciowych. Dobrze wykonany projekt linii kablowej powinien uwzględniać wskazane zależności.

Keywords

cable line, cable sheath, cross bonding, induced current.

Słowa kluczowe

linia kablowa, żyła powrotna, krzyżowanie, prądy indukowane

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1]. J. Grobicki, M. Fermata: „Przewody i kable elektroenergetyczne”. WNT, Warszawa 2000.
[2]. R. Włodarski, J. Bucholc: „Linie kablowe bardzo wysokich napięć. Projektowanie i budowa”.
WNT, Warszawa 1979.
[3]. D. Duda, M. Szadkowski: „Kable ECC w układzie SPB kabli wysokiego napięcia”.
Przegląd Elektrotechniczny, 10/2016.
[4]. A. Kanicki, J. Wiśniewski: „Parametry elektryczne linii kablowych z zastosowanym przeplotem żył powrotnych”.
Przegląd Elektrotechniczny, 9a/2012.
[5]. H. Krawiec: „Przyczyny grzania się bednarki i żył powrotnych kabli 6 kV”.
Wyd. AGH, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014, s. 141 – 145.
[6]. K. Łowczowski: „Badanie wpływu ułożenia kabli na straty energii w żyle powrotnej - symulacja w programie PowerFactory”.
Przegląd Elektrotechniczny, 10/2016.
[7]. A. Rakowska: „Linie kablowe najwyższych napięć prądu przemiennego”.
Przegląd Elektrotechniczny, nr 4/2008, s. 39-45.
[8]. J.C. Verite and all: “Magnetic feld in HV cable systems: systems without ferromagnetic component”,
CI-GRE TB 104, 1996, s.1-32.
[9]. H. Boryń, S. Wojtas: „Prądy indukowane w metalowych powłokach kabli średniego napięcia o różnej budowie”.
Konf. „Automatyka, pomiary, zakłócenia”, Jurata, 2007.
[10]. H. Boryń: „Zagrożenia przepięciowe linii kablowych WN”.
Automatyka - Elektryka - Zakłócenia, Vol. 7, nr 2 (24) 2016 r., czerwiec, ISSN 2082-4149.
[11]. A. Cichy, Ł. Tomaszewski: „Napięcia indukowane w żyłach powrotnych kabli WN”.
XXVI Konferencja Szkoleniowo-Techniczna nt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2019, marzec 2019 r., Janów Podlaski.
[12]. A. Rakowska: „Linie kablowe czy linie napowietrzne – czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia”.
XXIV Konferencja Szkoleniowo-Techniczna nt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2017, marzec 2017 r., Zakopane.
[13]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883].
[14]. PN-EN 60099-5:2014-01 wersja angielska. Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania.
[15]. Norma N SEP-E-004:2016. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Wyd. COSiW SEP, 2014 r.
[16]. Norma zakładowa: Standardy techniczne, zeszyt XV. Kable i przewody. Wersja 04, PKP Energetyka S.A. Warszawa, 7 lutego 2018 r.
[17]. Norma zakładowa: Standard techniczny nr 30/2018 dla warunków budowy elektroenergetycznych linii kablowych WN wraz z kablami i osprzętem na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza).
[18]. PN-EN 50522:2011 - wersja polska. Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[19]. Katalog TeleFonika: Droga do energii. Kable wysokich napięć. https://www.tfkable.com/