MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 3 (37) 2019

Publ. 30.09.2019

Praca przy urządzeniach i instalacjach energetycznych bez polecenia

When we Can Work without Order in Power Equipment and Instalations

mgr inż. Mirosław SCHWANN

s. 54-60 DOI:

Abstract

Work safety at power equipments depends on the quality of employee training and their conduct, in particular on compliance with instructions and procedures regarding work safety. Work on power equipments, in accordance with Polish applicable law, can be carried out on written order and without that order. The article discusses the requirements for work on power equipments carried out without written order. The article also examines the law requirements for the performing exploitation work.

Streszczenie

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych zależy od jakości szkolenia pracowników i ich postępowania, w szczególności od przestrzegania instrukcji i procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy. Prace przy urządzeniach energetycznych, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, można wykonywać na polecenie pisemne oraz bez polecenia. W artykule omówiono wymagania dla prac przy urządzeniach energetycznych wykonywanych bez polecenia. W artykule przeanalizowano również wymagania prawne wykonywania prac eksploatacyjnych.

Keywords

work safety, work without written order, exploitation work

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo pracy, prace bez polecenia, prace eksploatacyjne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Danielski L., Danielski P., Statystyka świertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005 – 2009
[2] Jasiński W., Przyczyny porażeń prądem elektrycznym, Elektro.Info Nr 9/2013
[3] Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach 2012-2014 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów (rodzaje przedsiębiorstw, zawody, czynności wykonywane na stanowiskach pracy), w których wypadki przy pracy powodują największe straty ekonomiczne i społeczne oraz określenie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych, ZUS, sierpień 2016
[4] Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, ENERGA-OPERATOR S.A., wydanie czwarte, Gdańsk, maj 2016 r.
[5] Instrukcja pracy w pobliżu napięcia, wydanie piąte, ENERGA-OPERATOR S.A., Gdańsk, 1 października 2018 r.
[6] Instrukcja stanowiskowa Zespołu Pogotowia Energetycznego, wydanie siódme, ENERGA-OPERATOR S.A., Gdańsk, 1 października 2016 r.
[7] Instrukcja stanowiskowa elektromontera sieci, wydanie trzecie, ENERGA-OPERATOR S.A., Gdańsk, 1 października 2018 r.
[8] Warunki pracy w 2013 r., GUS, Warszawa 2014
[9] Warunki pracy w 2014 r., GUS, Warszawa 2015
[10] Warunki pracy w 2015 r., GUS, Warszawa 2016
[11] Warunki pracy w 2016 r., GUS, Warszawa 2017
[12] Warunki pracy w 2017 r., GUS, Warszawa 2018
[13] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U.2018.917 z późn. zm.
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, Dz.U.2013.492
[15] Projekt z dnia 21 maja 2018 r. Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, //legislacja.rcl.gov.pl/docs/567/12312554/12515630/12515631/dokument345154.pdf – data odczytu: 14-05-2019
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U.2003.47.401
[17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, Dz.U.1999.80.912
[18] Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych, Dz.U.1970.14.125 z późn. zm.
[19] EN 50110-1:2013 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements
[20] PN-EN 50110-1:2013 Eksploatacja urządzeń elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne
[21] PN-EN 50110-2:2010 Eksploatacja urządzeń elektrycznych - Część 2: Załączniki krajowe
[22] NEN 3140+A2:2018 Operation of electrical installations - Low voltage
[23] NEN 3840+A2:2018 Operation of electrical installations - High voltage