MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 3 (37) 2019

Publ. 30.09.2019

Ryzyko pożaru powodowane niewłaściwym sposobem dobezpieczania ograniczników przepięć niskiego napięcia

Risk of Fire Due to Improper Protection of Low Voltage Protection Devices

dr inż. Jarosław WIATER,

s. 30-34 DOI:

Abstract

On the basis of preliminary tests conducted on well protected surge protection devices (SPD) it was established that the circuit breakers used for this purpose do not always fulfll their task. This applies to both circuit breakers and fuses. More thorough theoretical considerations and laboratory tests must be carried out to explain this problem. This conclusion drownfrom from selected attempts is intended to indicate the grvity of the problem.

Streszczenie

Na podstawie wstępnych prób przeprowadzonych na dobezpieczonych ogranicznikach przepięć stwierdzono, że aparaty elektryczne użyte do tego celu nie zawsze spełniają swoją rolę. Dotyczy to zarówno wyłączników nadprądowch oraz bezpieczników topikowych. Szersze rozważania teoretyczne oraz badania laboratoryjne muszą być przeprowadzone w celu wyjaśnienia tego problemu. Niniejszy komunikat z wybranych prób ma na celu zasygnalizowanie wagi problemu.

Keywords

Surge protection devices (SPD), selection, energy coordination, additional protection of SPD, fre hazard

Słowa kluczowe

ogranicznik przepięć, dobór, koordynacja energetyczna, dobezpieczanie ograniczników przepięć, zagrożenie pożarowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-EN 61643-11:2013. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań.
[2] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
[3] Sowa A.W.: Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi. Rozprawy Naukowe Nr 219. Ofcyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011