MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 2 (36) 2019

Publ. 30.06.2019

Oprawy do oświetlenia awaryjnego.
Aktualne wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne

Emergency luminares. Current Structural and Operational Requirements

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 40-51 DOI: 10.17274/AEZ.2019.36.04

Abstract

The basic application principles, types and functions of emergency lighting installed in building objects resulting from current regulations are presented. Basic standards including design recommendations for lighting luminaires are also discussed. Moreover, the provisions stipulating the admission of lighting luminaires and the required procedure in this regard are indicated.

Streszczenie

Przedstawiono podstawowe zasady stosowania, rodzaje oraz pełnione funkcje oświetlenia awaryjnego instalowanego w obiektach budowlanych wynikające z aktualnych przepisów. Omówiono podstawowe normy zawierające zalecenia konstrukcyjne dla opraw oświetleniowych. Wskazano przepisy warunkujące dopuszczenie opraw oświetleniowych do eksploatacji oraz wymagany sposób postępowania w tym zakresie.

Keywords

emergency luminaires, technical requirements, operational requirements

Słowa kluczowe

oprawy do oświetlenia awaryjnego, wymagania techniczne, wymagania eksploatacyjne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] H. Boryń, „Ocena zgodności instalacji stacjonarnych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy EMC.”, Automatyka – Elektryka – Zakłócenia, vol. 7, nr 4 (26) 2016, grudzień, ISSN 2082-4149.
[2] E. Musiał, „Lampy ledowe, czyli ledówki.”, Biul. SEP INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, 2017, nr 212, s. 68–69.
[3] P. Styczeń, „Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 19761 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru prawnego Polskich Norm.”, Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. http://orka2.sejm.gov.pl
[4] Praca zbiorowa. Informator o świadectwach dopuszczenia. Wyd. CNBOP-PIB. Wyd. VI. Józefów, 28 kwiecień 2017 r.
[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
[7] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1483).
[8] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1258).
[9] Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U., 2018 r. poz. 1338).
[10]Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
[11]Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostką uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. 2007 r., nr 143, poz. 1001).
[12]Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553).
[13]Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., nr 109, poz. 719).
[14]Rozporządzenie MR z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 r., poz. 806).
[15]Rozporządzenie MRiF z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2017 poz. 7).
[16]Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2018, poz. 984).
[17]PN-EN 1363-1:2012 - wersja polska. Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
[18]PN-EN 1363-2:2001 - wersja polska. Badania odporności ogniowej -- Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
[19]PN-EN 1838:2005 - wersja polska. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
[20]PN-EN 1838:2013-11 - wersja angielska. Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne.
[21]PN-EN 13032-3:2010 - wersja polska. Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy.
[22]PN-EN 50172:2005 - wersja polska. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
[23]PN-EN 50200:2016 - wersja angielska. Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
[24]PN-EN 50581:2013-03 - wersja angielska. Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.
[25]PN-EN 60598-1:2015-04 – wersja polska. Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania.
[26]PN-EN 60598-2-22:2015-01 - wersja angielska. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.
[27]PN-EN 61000-3-2:2007 - wersja polska. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
[28]PN-EN 61000-6-2:2008 - wersja polska. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.
[29]PN-EN 61347-2-7:2012 - wersja polska. Urządzenia do lamp. Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem).
[30]PN-EN 61347-2-13:2008 - wersja polska. Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED.
[31]PN-EN 61547:2009 - wersja angielska. Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
[32]PN-EN 62034:2012 - wersja angielska. Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów.
[33]PN-EN 62471:2010 - wersja polska. Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
[34]PN-HD 60364-5-56:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
[35]PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 - wersja angielska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
[36]PN-IEC 60364-5-56:1999 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa.
[37]N SEP-E-005:2013. Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
[38]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona). Tekst mający znaczenie dla EOG. (Dz. U. UE, L 174/88-109, 1.7.2011 r.).
[39]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona). Tekst mający znaczenie dla EOG. (Dz. U. UE, L 96/79-104, 29.3.2014 r.).
[40]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona). Tekst mający znaczenie dla EOG. (Dz. U. UE, L 96/357-373, 29.3.2014 r.).
[41]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) Tekst mający znaczenie dla EOG. (Dz. U. UE, L 96/309-356, 29.3.2014 r.).
[42]ISO 30061:2007 (E) Emergency lighting.8)
[43]Strona internetowa: http://www.cnbop.pl