MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 1 (35) 2019

Publ. 31.03.2019

Energy Coordination of SPDs Used in Measurement Circuit Protection

Energy Coordination of SPDs Used in Measurement Circuit Protection

dr inż. Jarosław WIATER

s. 30-36 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2019.35.02

Abstract

The paper deals in detail with the problem of energy coordination of surge protection devices. Theoretical discussion has been supplemented by measurement results of selected SPDs such as spark gap arrester, combination SPD consisting of spark gap and varistor, different varistors and system with decoupling element.

Streszczenie

W artykule szczegółowo opisano zagadnienie koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełniono wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z iskiernika, kombinowanego ogranicznika przepięć (iskiernik i warystor), różnego typu warystorów, układu z elementem odsprzęgającym.

Keywords

SPD, surge protection

Słowa kluczowe

SPD, ograniczniki przepięć

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-EN 61643-11:2013. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia – Wymagania i metody badań.
[2] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.
[3] Sowa A.W.: Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi. Rozprawy Naukowe nr 219. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
[4] Augustyniak L., Markowska R., Sowa A.: Elementy i układy do ograniczania przepięć. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, Politechnika Białostocka 2007.
[5] Wiater J.: Zniszczenia elektronicznych liczników energii elektrycznej powstałe w wyniku niewłaściwego doboru ograniczników przepięć. Wiadomości Elektrotechniczne R. 83, nr 2 (2015), s. 23–25.