MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 2 (32) 2018

Publ. 30.06.2018

Kable i inne przewody elektryczne niskiego napięcia w warunkach pożaru obiektu budowlanego

Electric Low Voltage Cables in Conditions of Building Fire

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 10-24 DOI: 10.17274/AEZ.2018.32.02

Abstract

The main aspects of fire hazards resulting from the use of plastics in electrical and telecommunications cables are presented. The most important fire characteristics of polymer materials are indicated, indicating their type and level of risk to health and human life. An analysis of the requirements of EU Regulation No. 305/2011 regarding cables as construction products was made. Technical properties and the use of halogen-free cables and cables intended for the construction of the fire safety installations have been discussed.

Streszczenie

Przedstawiono główne aspekty zagrożeń pożarowych wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych w kablach i przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych. Wskazano najważniejsze cechy pożarowe tworzyw polimerowych, wskazując na ich rodzaj i stopień zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Dokonano analizy wymagań rozporządzenia UE nr 305/2011 dotyczącego kabli jako wyrobów budowlanych. Omówiono właściwości techniczne oraz zastosowanie w praktyce kabli i przewodów bezhalogenowych i kabli przeznaczonych do budowy instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Keywords

safety cables

Słowa kluczowe

kable bezpieczeństwa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] D. Małozięć, A. Koniuch, „Reakcja na ogień. Metody badań i kryteria klasyfikacji. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, vol. 17 issue 1, 2010 r. str. 63–74.

[2] E. Musiał, „Oprzewodowanie elektryczne o zdolności podtrzymania funkcji w warunkach pożaru". Konferencja „AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA”, INFOTECH, Gdańsk 2014, s. 86-99.

[3] E. Musiał, „Przewody elektryczne w warunkach pożaru. Reakcja przewodów na ogień.”, INPE, nr 184-185, s. 16-30. [4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 1422).

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

[9] PN-EN 1363 – wersja polska. Badania odporności ogniowej, (norma wieloarkuszowa – 2 arkusze).

[10] PN-EN 13501-1+A1:2010 – wersja polska. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.

[11] PN-EN 13501-3+A1:2010 – wersja polska. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających.

[12] PN-EN 13501-6:2014-04 – wersja polska. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych.

[13] PN-EN 13823+A1:2014-12 – wersja polska. Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu.

[14] PN-EN 50200:2016-01 – wersja angielska. Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających.

[15] PN-EN 50362:2003 – wersja angielska. Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających.

[16] PN-EN 50399:2011/A1:2016-12 – wersja angielska. Wspólne metody badania palności przewodów i kabli – Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia – Aparatura probiercza, procedury, wyniki.

[17] PN-EN 50525-3-31:2011 – wersja polska. Przewody elektryczne – Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) – Część 3-31: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia – Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego materiału nie zawierającego halogenów i o małej emisji dymu.

[18] PN-EN 50575:2015-03 – wersja polska. Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

[19] PN-EN 50577:2016-02 – wersja angielska. Kable i przewody elektryczne – Badanie odporności na ogień kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P).

[20] PN-IEC 60331. Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia – Ciągłość obwodu, (norma wieloarkuszowa – 5 arkuszy).

[21] PN-EN 60332. Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych (norma wieloarkuszowa – 15 arkuszy).

[22] PN-EN 60702-1:2002 Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki napięcie znamionowe nie przekraczające 750 V – Część 1: Przewody.

[23] PN-EN 60754-1:2014-11 – wersja angielska. Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów - Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów.

[24] PN-EN 60754-2:2014-11 – wersja angielska. Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów - Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności.

[25] PN-EN 61034 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach (norma wieloarkuszowa – 4 arkusze).

[26] N SEP- E-005:2013 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

[27] N SEP-E-007:2017-09. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

[28] DIN 4102-12:1998-11. Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen − Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen.