MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 9, nr 1 (31) 2018

Publ. 31.03.2018

Niekonwencjonalne rozwiązania układów zabezpieczeń sieci SN oparte na rozszerzonej komunikacji

Unconventional MV grid protection system solution based on extended communication

dr inż. Marcin LIZER, mgr inż. Błażej SOBCZAK, mgr inż. Adam SOBOTA

s. 52-63 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.31.05

Abstract

The article presents an unconventional, distributed and centralized solution for the protection systems of medium voltage distribution and industrial networks, based on IEC 61850 communication. Increasing complexity of the MV networks caused by dispersed generation connection, islanded operation etc., creates high demands on the adaptability of the protection and automation systems of such networks. That adaptability may be achieved with use of IEC 61850 station bus communication.

Streszczenie

W artykule przedstawiono niekonwencjonalne, rozproszone i scentralizowane rozwiązanie układów zabezpieczeń sieci rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia, oparte na komunikacji międzypolowej zgodnej ze standardem IEC 61850. Rosnąca komplikacja struktury sieci SN, wynikająca np. z przyłączania źródeł rozproszonych, możliwość pracy wyspowej czy też tworzenie zamkniętych struktur stwarzają duże wymagania odnośnie do adaptacyjności działania zabezpieczeń i układów automatyki tych sieci. Komunikacja w ramach szyny stacyjnej IEC 61850 pozwala na jej osiągnięcie.

Keywords

protection, automation, IEC 61850

Słowa kluczowe

automatyka zabezpieczeniowa, IEC 61850

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] M. Hoppel, „SE Wielowieś w IEC 61850 – kolejne kroki”; Wiadomości Elektrotechniczne; 3/2015.
[2] W.Hoppel, "Sieci średnich napięć. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażen". WNT Warszawa 2017
[3] M. Lizer, A. Sobota, „Wykorzystanie standardu IEC 61850 w sieciach rozdzielczych – doświadczenia Siemens”; Wiadomości Elektrotechniczne; 3/2015.
[4] W. Winkler, A. Wiszniewski, „Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; Warszawa 2004.
[5] J. Żydanowicz, „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; Warszawa 1979.