MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 1, Nr 1 (1) 2010

Publ. 01.09.2010

Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających

Methods for Determining the Harmonic Sources Localization in a Power System

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA, dr inż. Daniel BIGAJ

s. 16-29 DOI:

Abstract

Many practical methods for location harmonic sources are based on determining the direction of active power flow for given harmonics. The authors of this paper indicate the limitations of these methods by comparing their results with the ones obtained from Xu’s method [9, 10]. The latter is widely considered to be the best for evaluation of the supplier and consumer contribution to the total disturbance level in PCC.

Streszczenie

Często, w przypadku znaczącego odkształcenia napięcia w sieci zasilającej, w złączu pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, występuje potrzeba zlokalizowania źródła tego zaburzenia. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jakości zasilania. W wielu przypadkach wymagane jest także określenie ilościowego udziału dostawcy i odbiorcy (odbiorców) energii w całkowitym odkształceniu napięcia w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP). Wiele praktycznych metod lokalizacji źródeł harmonicznych opiera się na badaniu kierunku przepływu mocy czynnej dla poszczególnych harmonicznych. W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na ograniczenia w stosowaniu tej metody. W tym celu porównano rezultaty otrzymane w efekcie jej stosowania z efektami stosowania metody zaproponowanej przez Xu [9, 10], uznawanej w literaturze przedmiotu za jedną z najlepszych do określania udziału dostawcy i odbiorcy w całkowitym odkształceniu napięcia i/lub prądu w PWP. Inne metody proponowane w licznych pozycjach literatury tj. badanie kierunku przepływu mocy biernej i impedancji krytycznej[4], iniekcja interharmonicznych [8], wyznaczanie względnych wartości prądu i napięcia [1,2] itp., prócz złożoności technicznej realizacji wymagają posiadania dokładnych informacji o wartościach parametrów zastępczych analizowanego sytemu, a są to dane trudno dostępne lub uzyskiwane w efekcie kosztownych pomiarów.

Keywords

power quality, harmonic, source of disturbance

Słowa kluczowe

jakość energii, harmoniczna, źródło zaburzenia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/metody-lokalizacji-zrodel-wyzszych-harmonicznych-w-sieciach-zasilajacych-zbigniew-hanzelka-daniel-bigaj-bibliografia.phpIndex Copernicus